Χωρίς κατηγορία

Τοπογραφική τεκμηρίωση του έργου – Ενδιάμεσες αποτυπώσεις

Τοπογραφική τεκμηρίωση του έργου – Ενδιάμεσες αποτυπώσεις

Η Παρακολούθηση – Τεκμηρίωση του Έργου αποτελεί την βασική ασχολία του Τοπογραφικού Τμήματος που ιδρύεται στο Έργο.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται από την XYZ καλύπτει τόσο τις ανάγκες για την Παρακολούθηση όσο και για τον Έλεγχο και την Τεκμηρίωση της κάθε σχετικής Αναφοράς που χρειάζεται να συνταχθεί.
Το βασικό χαρακτηριστικό της μεθοδολογία μεθοδολογίας είναι η χρήση του ενός και μοναδικού υποβάθρου του Έργου. Το Αρχικό Υπόβαθρο του Έργου που μετρήθηκε, ενημερώνεται διαρκώς με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο Έργο.
Το 2,5D (2,5 διαστάσεων) τοπογραφικό υπόβαθρο (οριζοντιογραφικό σχέδιο με υψόμετρα), καταχωρείται σε βάση GIS που ιδρύεται για τον σκοπό αυτό. Το σχέδιο αυτό αποτελεί και το βασικό υπόβαθρο της βάσης. Όλες οι υπόλοιπες μετρήσεις και έλεγχοι που θα γίνουν καθώς και τα μέσα που τα τεκμηριώνουν θα αναφέρονται και θα βρίσκονται στο υπόβαθρο αυτό.

Κατάσταση Υποβάθρου Κατάσταση στο Έργο Ενέργεια Βάση Δεδομένων Τεκμηρίωση
Αρχικό Υπόβαθρο Rev.0 Αρχική Κατάσταση Αρχική Αποτύπωση Ίδρυση της Βάσης του GIS Τοπογραφικό Διάγραμμα 1:500 ή 1:200 όπου απαιτείται  (2,5D Σχέδια) 3D Μετρητικό Point Cloud (ή 3D Σχέδια)+ 360⁰Φωτ.Υψηλής Ανάλυσης Μετρητικές Ορθοφωτογραφίες Βυθομετρικά
Γεωδαιτικοί Σταθμοί ή Γεωδαιτικοί Δορυφορικοί Δεκτες (GNSS) Terrestrial Laser Scanner Scan&Drive UAS για topview ή Drone για sideview
Ακρίβειες Οριζ.Θέσης/ Υψομ. (ΧΥ / Ζ)
<2cm / 2cm ή <1cm /1,5cm <1cm /1cm <5cm /10cm <5cm /10cm
Terrain Hand Over Rev.1 Αλλαγές για να παραδοθεί τμήμα της Έκτασης σε Εργολάβο Αποτύπωση του Τμήματος που θα παραδοθεί Ενημέρωση της Βάσης του GIS Join Syrvey Topografic Baseline
Ενημερωμένο Υπόβαθρο  “As Is” Rev.1+ν Έργο σε εξέλιξη Αποτυπώσεις Έλεγχοι Ενημέρωση της Βάσης του GIS Survey Report / Σχέδια Ελέγχων και Αποκλίσεων Topografic Baseline
As Built Drawings Final Rev. Ολοκλήρωση του κάθε Έργου Τελική Αποτύπωση Ολοκλήρωση Βάσης Σχέδια Ελέγχων και αποκλίσεων Τελική Αποτύπωση Τελική Αποτύπωση Τελική Αποτύπωση

Τοπογραφικές μετρήσεις

Το Αρχικό Υπόβαθρο ενημερώνεται από τις καθημερινές αποτυπώσεις των αλλαγών που γίνονται στο Έργο.
Οι μετρήσεις αυτές γίνονται καθαρά με γεωδαιτικές μεθόδους:

Για κάθε νέα αποτύπωση που γίνεται και εγκρίνεται, το Τοπογραφικό Υπόβαθρο του Έργου ενημερώνεται. Αντίστοιχα ενημερώνεται και η βάση δεδομένων.
Η διαδικασία αυτή τηρείτε σε όλες τις φάσεις του Έργου

 • Κατά την θεμελίωση των επιμέρους κτιριακών και τεχνικών έργων για την πιστοποίηση χωροθέτησης (Terrain Hand Over)
 • Στην διάρκεια της εξέλιξης των έργων υποδομής
 • Στην διάρκεια εξέλιξης των υπόγειων έργων δικτύων
 • Πριν την επανεπίχωση των έργων για την σύνταξη των ως κατασκευάσθη σχεδίων
 • Σύνταξη των αντίστοιχων ως κατασκευάσθη σχεδίων των Έργων που ολοκληρώθηκαν

Join Survey (Από κοινού αποτυπώσεις)

Αρχικά ή σε προχωρηµένο στάδιο του έργου είναι συνηθισµένο να γίνονται «από κοινού αποτυπώσεις» του προς παραλαβή τµήµατος του εργοταξίου. Οι αποτυπώσεις αυτές είτε γίνονται µε την πραγµατική συνεργασία των τοπογράφων του Κύριου του Έργου και του Εργολάβου, είτε γίνονται από τη µία πλευρά και η άλλη πλευρά απλά ελέγχει τα αποτελέσµατα. Το παραγόµενο σχέδιο υπογράφεται από τα δύο µέρη και αποτελεί τµήµα του συµφωνητικού.

Σύνδεση με το Δίκτυο Αναφοράς

Η αποτύπωση τμημάτων ή του συνόλου του χώρου του εργοταξίου γίνεται στο συγκεκριμένο νέο «Δίκτυο Αναφοράς του Έργου» που ιδρύθηκε.

Κάθε αναφορά στην Τεκμηρίωση και κάθε επί μέρους αποτύπωση ή κάθε επί μέρους εργασία χάραξης σημείων για οποιονδήποτε σκοπό συνδέεται με τη μέγιστη ακρίβεια με την As Built κατάσταση του Έργου, αλλά και με τη μελέτη αυτού.
Από το κάθε Τριγωνομετρικό Βάθρο μπορεί να γίνει είτε σύνδεση με το νέο «Δίκτυο Αναφοράς του Έργου», είτε με το ΕΓΣΑ’ 87 το οποίο είναι συνδεδεμένο το υψομετρικό Δίκτυο της Έργου ή / και της ΓΥΣ.
Αναπόφευκτο είναι ότι εύκολα μπορεί ο κάθε εργολάβος να ελέγχει με μεγάλη ακρίβεια τη δουλειά του, τη δουλειά άλλων, αλλά και τα υπόβαθρα που χρησιμοποιεί.
Τόσο η θέση, όσο και τα υψόμετρα των υφιστάμενων τεχνικών έργων είναι κρίσιμο να είναι ορθά ώστε να συνδεθούν με αυτά όλοι όσοι θα δουλέψουν στο έργο. Είναι εύκολο άλλωστε να ελεγχθεί η ακρίβεια της αποτύπωσής τους.

Οι παράγοντες που θα καθορίσουν το αντικείµενο των εργασιών είναι οι ανάγκες των µελετητών και το αν αυτές καλύπτονται από τα υφιστάμενα υπόβαθρα.

Πέρα από τα ήδη αποτυπωμένα στοιχεία που αναφέρονται στα υπόβαθρα:

 • Κτίρια κάθε µορφής (κύρια, βοηθητικά, υπόστεγα, υπό κατασκευή κτίρια, ερείπια)
 • Υλοποιημένα όρια (µανδρότοιχοι, συρµατοπεριφράξεις ή άλλου είδους περιφράξεις)
 • Ανάγλυφο του εδάφους (φρύδια και πόδια πρανών, αναβαθµίδες, εξάρσεις και βυθίσµατα)
 • Φρεάτια και τάφροι, όχθες και κοίτες ρεµάτων, µισγάγγειες
 • Δεξαµενές υδάτων, γεωτρήσεις, υδραγωγεία κα
 • Υφιστάµενο οδικό δίκτυο, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα, νησίδες, πινακίδες και άλλος εξοπλισµός των οδών
 • Σιδηροτροχιές – γραµµές τραµ
 • Λιµενικές κατασκευές, ακτογραµµή και βυθοµετρήσεις
 • Υπόγεια δίκτυα, υπηρεσιών, καλώδια, µεταλλικοί αγωγοί, αγωγοί οµβρίων

Επίσης πιθανά να χρειαστεί να αποτυπωθούν:

 • Υφιστάμενες μεταλλικές κατασκευές µε πολύπλοκα τρισδιάστατα σχήματα
 • Εσωτερικοί χώροι υφιστάμενων κτιρίων που δεν θα καθαιρεθούν και πιθανά να χρησιμοποιηθούν στην Επένδυση

Προδιαγραφές

Οι Προδιαγραφές για την Αποτύπωση αντιστοιχούν σε επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις σε κλίμακα 1:500 που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές των Μελετών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το υπόβαθρο που συντάσσεται πληρεί τις προδιαγραφές της Πολεοδομίας για την Έκδοση Οικοδομικών Αδειών:
Οι προδιαγραφές για το τοπογραφικό διάγραμμα που προορίζεται για την έκδοση Άδειας Οικοδόμησης περιλαμβάνουν επιγραμματικά:

 • Όρους Δόμησης, Χρήσεις Γης, ύπαρξη Γ.Π.Σ. (Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου), ύπαρξη Ζ.Ο.Ε. (Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου).
 • Δήλωση για ύπαρξη Γραμμών Υψηλής ή Μεσαίας Τάσης της ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου, Ρέματος.
 • Δήλωση του ν. 651/1977.
 • Δήλωση του ν. 1337/83.
 • Δήλωση του ν.2308/1995 του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Λίστα με τις συντεταγμένες των κορυφών του ακινήτου, των κορυφών των υπάρχοντων κτιρίων και των μελλοντικών κτιρίων σε ΕΓΣΑ΄87
 • Το εμβαδόν της ιδιοκτησίας και τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) εφ’ όσον υπάρχει.
 • Τα απόλυτα υψόμετρα των κορυφών του ακινήτου και τις υψομετρικές καμπύλες.
 • Την πλήρη και τη λεπτομερή αποτύπωση του ακινήτου, με τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά κτίσματα με τις διαστάσεις των πλευρών.
 • Επανακαθορισμό των Γραμμών του Αιγιαλού και της Παραλίας σε περίπτωση Παραθαλάσσιων Έργων που για οποιονδήποτε λόγω σχετίζονται με την διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου ή όπου αλλού απαιτείται
 • Ψηφιακή Υπογραφή.

Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα είναι Υπογεγραμμένο Ψηφιακά σύμφωνα με τον Ν4409/2016. Είναι επίσης ελεγμένο, σύμφωνα με τους κανόνες πληρότητας, από την εφαρμογή του Ελληνικού Κτηματολογίου και συνοδεύονται από αποδεικτικό ελέγχου του ΕΚ και θα είναι έτοιμα για την οριστική υποβολή τους για την έκδοση Αποδεικτικού Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (e-Κτηματολόγιο). Στα παραδοτέα πέρα από τα αναλογικά αντίγραφα σε χαρτί (μεγέθους Α0 ή Α1) περιλαμβάνονται και ψηφιακά αρχεία .pdf

Τα Έργα μας

 • Αεροδρόμια
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Δημοσίου
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Laser Scanning
 • Βιομηχανικές Εγκατ
 • Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Δημοσίου
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Υποστήριξη Εργοταξίου

OTE

View Large
 • Γήπεδα - Στάδια
 • Εργοτάξια
 • Μελέτες
 • Μελέτες Ιδιωτών
 • Μεταλλικές Κατασκευές
 • Ολυμπιακά έργα
 • Υποστήριξη Εργοταξίου
View Large

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.