Χωρίς κατηγορία

Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών

Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών

Πότε χρειάζεται Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών

Σε περίπτωση διαφωνίας με τα γεωμετρικά στοιχεία που περιγράφονται στις πρώτες εγγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου θα πρέπει να συνταχθεί Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών.

Ανάρτηση των ψηφιακού Τοπογραφικού Διαγράμματος στην εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με τις νεότερες προδιαγραφές με την Εγκεκριμένη Ψηφιακή Υπογραφή.

Συγκεκριμένα εάν:

 • βρίσκετε διαφορές στις πραγματικές διαστάσεις στο έδαφος ή σε μια πραγματική διάσταση του ακινήτου σας σε σχέση με την αντίστοιχη που παρουσιάζεται στο κτηματογραφικό διάγραμμα,
 • ή εάν υπάρχει διαφορά στο εμβαδό,
 • ή εάν υπάρχει διαφορά στη θέση ή το σχήμα,
 • ή εάν πρόκειται να κατατμηθεί το ακίνητο,
 • ή εάν πρόκειται να επέλθει κάποια άλλη γεωμετρική μεταβολή στο ακίνητο

Σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών

Είναι απαραίτητο να συνταχθεί διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου:

 1. Τα όρια του γεωτεμαχίου το οποίο αφορά η αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων και των όμορων γεωτεμαχίων βάσει των συντεταγμένων του κτηματογραφικού διαγράμματος.
 2. Τα νέα όρια του γεωτεμαχίου που αφορά η αίτηση διόρθωσης σφαλμάτων όπως αποτυπώθηκαν από τον Τοπογράφο Μηχανικό και υποδείχθηκαν από τον ιδιοκτήτη και τους όμορους ιδιοκτήτες. (Οι υφιστάμενες κορυφές απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα με την ονοματολογία του κτηματογραφικού διαγράμματος και οι νέες ονοματίζονται συνεχίζοντας την αρίθμηση).
 3. Τα σημεία τομής της περιμέτρου του γεωτεμαχίου με τις πλευρές των όμορων και οι κατευθύνσεις αυτών όπως έχουν αποτυπωθεί στο ύπαιθρο σε απόσταση μέχρι και 20 μ. για τις αγροτικές περιοχές ή 4-5 μ. για τις αστικές περιοχές, ώστε να είναι σαφής η κατεύθυνση του ορίου.
 4. Τα όρια των όμορων γεωτεμαχίων βάση των συντεταγμένων των κορυφών τους όπως δίνονται από το κτηματογραφικό διάγραμμα και όπως διαμορφώνονται από τις κορυφές – πλευρές που μεταβάλλονται, έτσι ώστε να φαίνονται οι τελικές – συνολικές ιδιοκτησίες.
 5. Πίνακας συντεταγμένων των νέων κορυφών γεωτεμαχίου στο σύστημα ΕΓΣΑ ΄87. Τα μήκη των πλευρών του νέου γεωτεμαχίου.
 6. Τα κτίσματα και οι μόνιμες κατασκευές όπως έχουν αποτυπωθεί από το Μηχανικό.
 7. Αναγραφή των ΚΑΕΚ στις ιδιοκτησίες που απεικονίζονται.
 8. Πίνακας αρχικών εμβαδών του γεωτεμαχίου που αφορά η αίτηση και των όμορών του όπως δίνονται στο κτηματογραφικό διάγραμμα και των τελικών εμβαδών των γεωτεμαχίων όπως προκύπτουν μετά τις αλλαγές.
 9. Ο Τοπογράφος Μηχανικός είναι σκόπιμο να ελέγχει και να αναγράφει επί του τοπογραφικού διαγράμματος, αν η απόκλιση του εμβαδού που αναφέρεται στον τίτλο με το εμβαδόν που προκύπτει από την ενημέρωση του διαγράμματος εμπίπτει στα όρια ανοχών που προσδιορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές του Ε.Κ.
 10. Υπογεγραμμένη δήλωση επί του τοπογραφικού διαγράμματος του αιτούντος τη διόρθωση και των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών ότι έλαβαν γνώση και συμφωνούν με τις αλλαγές που παρουσιάζονται στο σχέδιο, με τα νέα μεταξύ τους όρια, τις νέες διαστάσεις και τα νέα εμβαδά των ιδιοκτησιών τους, όπως καταχωρούνται στη χωρική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου.
 11. Υπογραφή και σφραγίδα του συντάξαντα Τοπογράφου Μηχανικού.

Σημειώνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο θα προσαρτηθεί σε πράξη με την οποία επέρχεται γεωμετρική μεταβολή και αντίγραφό του θα συνυποβληθεί με την αίτηση για την καταχώρισή της στο Κτηματολογικό Γραφείο, είναι χρήσιμο να ακολουθούνται οι παραπάνω τεχνικοί κανόνες, προκειμένου να διευκολύνεται η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών στοιχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου.

Δικαιολογητικά

Απευθυνθείτε σε εμάς, για να σας δώσουμε οικονομική προσφορά σύνταξης κατάλληλου διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών σε ολόκληρη της Ελλάδα, ή τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 2108222071, 2108222723 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 17:00), για να έχετε κατευθείαν συνομιλία με κάποιον απ’ τους Τοπογράφους Μηχανικούς  του γραφείου μας για άμεση οικονομική προσφορά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση – διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων είναι:

 1. Διάγραμμα με συντεταγμένες ενημερωμένο (βάσει του Κτηματογραφικού Διαγράμματος) από μηχανικό, δηλαδή: αποτύπωση του ακινήτου με συντεταγμένες στο ΕΓΣΑ ’87
 2. Το πρωτότυπο Κτηματογραφικό Διάγραμμα, καθώς και φωτοτυπία αυτού.(το Κτηματολογικό διάγραμμα θα το παραλάβετε από το αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο μετά από την συμπλήρωση αίτησης για την έκδοση κτηματογραφικού διαγράμματος.
 3. Τοπογραφικό του τίτλου κυριότητας εις διπλούν.
 4. Αντίγραφο του τίτλου κυριότητας και του πιστοποιητικού εγγραφής του εις διπλούν.
 5. Αίτηση συμπληρωμένη από ιδιοκτήτες και υπογεγραμμένη από όλους με θεώρηση γνησίου υπογραφής εις διπλούν (αν συμφωνούν και οι όμοροι ιδιοκτήτες που επηρεάζονται να υπογράψουν την αίτηση και να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής).

Τα Έργα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.