Ένα τμήμα της ιδιοκτησίας μου είναι εντός οικισμού και ένα τμήμα εκτός, τι γίνεται με την οικοδομησιμότητα;

Εξαρτάται από τους όρους δόμησης για το συγκεκριμένο οικισμό, όμως στη συντριπτική πλειοψηφία των οικισμών αν η ιδιοκτησία σας έχει τη μορφή που είχε και κατά το 1985 (δεν έχει γίνει κατάτμηση ή άλλος χωρισμός), τότε και με ελάχιστο τμήμα της έκτασης εντός του οικισμού, η έκταση θεωρείται οικοδομήσιμη. Τα όρια του οικισμού ορίζονται από γωνίες κτιρίων (των «τελευταίων» κτιρίων του οικισμού). Μπορούμε με φωτοερμηνευτικές μεθόδους να εντοπίσουμε τη θέση των συγκεκριμένων κτιρίων κατά το έτος που καθορίστηκαν τα όρια του συγκεκριμένου οικισμού.

Ποιοι μηχανικοί έχουν δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος;

Δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν μόνο οι Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί, οι Πολιτικοί Μηχανικοί και υπό περιορισμούς οι Πολιτικοί Υπομηχανικοί και οι Πτυχιούχοι Τοπογραφίας των Τ.Ε.Ι. (Πολιτικοί Υπομηχανικοί είναι οι απόφοιτοι του παλιού «Μικρού Πολυτεχνείου» που υπάγονται στις διατάξεις του Β. Διατάγματος 769/1972, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν συνταξιοδοτηθεί). Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις που δεν απαιτείται εξάρτηση, δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος έχουν και οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί. Δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής οι υπόλοιπες ειδικότητες Μηχανικών, οι πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Έργων Υποδομής και Δομικών Έργων, όπως επίσης και οι δασολόγοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα σύνταξης μόνο δασικών χαρτών.

Χρειάζεται τοπογραφικό για την μεταβίβαση ακινήτου;

Σύμφωνα με τους Ν651/77 & Ν1337/83 απαιτείται Τοπογραφικό Διάγραμμα στις ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ. Το διάγραμμα αυτό πρέπει να συνοδεύεται από δήλωση μηχανικού του νόμου 651/77.

Τι περιλαμβάνει το τοπογραφικό διάγραμμα;

Στο διάγραμμα πρέπει να αναγράφονται τα μήκη των πλευρών, τα όρια της ιδιοκτησίας, ο τρόπος υλοποίησής τους (μαντρότοιχοι, συρματοπλέγματα), τα ονόματα των γειτόνων, το εμβαδόν του προς πώληση ακινήτου. Επίσης θα πρέπει να φαίνονται οι τεχνικές κατασκευές που περιέχει η ιδιοκτησία και βεβαίως τα κτίσματα. Χρειάζεται να αποτυπωθούν οι γραμμές Υψηλής Τάσης της ΔΕΗ, οι γραμμές Αιγιαλού & Παραλίας, τα ρέματα, το όριο της Δασικής Έκτασης. Σχετικά με το τελευταίο είναι απαραίτητο σε περιοχές εκτός σχεδίου η έκταση να έχει τακτοποιηθεί ως προς τα θέματα του Δασαρχείου. Θα πρέπει είτε να έχει γίνει Πράξη Χαρακτηρισμού για την έκταση, είτε να έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση, είτε στην περιοχή να έχει κυρωθεί ο Δασικός Χάρτης. Στο διάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνονται οι οδοί στις οποίες έχει πρόσωπο η ιδιοκτησία, τα πλάτη τους και ο χαρακτηρισμός τους (Εθνική οδός, Επαρχιακή, Αγροτική κλπ). Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το άρθρο Τοπογραφικό για αγοραπωλησίες.

Τι είναι η πράξη εφαρμογής;

Είναι η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης ένταξης της περιοχής στο σχέδιο πόλης. Η πράξη εφαρμογής καθορίζει τα τμήματα που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά γης, τα τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά. Η πράξη εφαρμογής συνοδεύεται από κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής και κτηματολογικό πίνακα εφαρμογής.

Κατά τη σύνταξη του κτηματογραφικού διαγράμματος της πολεοδομικής μελέτης οι κύριοι ή νομείς ακινήτων υποχρεούνται, κατόπιν προσκλήσεως, να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας στο δήμο και να προσκομίσουν τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και τοπογραφικό διάγραμμα. Η παράλειψη υποβολής της ως άνω δήλωσης συνεπάγεται ότι:

Οι δικαιοπραξίες που αφορούν το ακίνητο είναι άκυρες και Δεν χορηγείται άδεια οικοδομής στο ακίνητο.

Τι γίνεται αν δεν έχω δηλώσει την ιδιοκτησία μου στην πράξη εφαρμογής;

Πιθανώς να μπορείτε και τώρα να τη δηλώσετε. Αυτό θα συμβεί σε περίπτωση που στο σχέδιο της πράξης φαίνεται η ιδιοκτησία σας όπως ακριβώς είναι. Υπάρχει περίπτωση να μην έχει το ίδιο σχήμα ή να μην υπάρχει καθόλου (να έχει «δοθεί» δηλαδή από το μελετητή στους γείτονες). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει διορθωτική πράξη είτε για την αλλαγή του ονόματος (από Άγνωστος στο δικό σας όνομα), είτε για αλλαγή σχήματος, οπότε αλλάζουν οι πίνακες, οι εισφορές και όλα με τη δική σας ιδιοκτησία, αλλά και με τις γειτονικές. Αν η ιδιοκτησία είναι δηλωμένη από άλλον τότε πέρα από τα προηγούμενα θα χρειαστεί και δικαστήριο.

Τι είναι η εισφορά σε γη;

Οι ιδιοκτήτες που βρίσκονται σε ζώνες πυκνοδομημένες και οι οποίες εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο ή στις οποίες επεκτείνεται το πολεοδομικό σχέδιο με τις διατάξεις του νόμου αυτού, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στη δημιουργία των κοινοχρήστων χώρων που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη. Η εισφορά αυτή κυμαίνεται μεταξύ 10% και 60% της αρχικής ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη ανάλογα με το εμβαδόν αυτής.

Τι είναι η εισφορά σε χρήμα;

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που περιλαμβάνονται σε περιοχές ένταξης σε νέο σχέδιο πόλης, συμμετέχουν με καταβολή χρηματικής εισφοράς στην κάλυψη των δαπανών για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων στις υπό ένταξη εκτάσεις. Αν ο ιδιοκτήτης το επιθυμεί και μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής, είναι δυνατό αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα, να προσφέρεται τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας.

Τι είναι η διορθωτική πράξη εφαρμογής;

Η πράξη εφαρμογής περιλαμβάνει ολόκληρη την έκταση στην οποία αναφέρεται η Πολεοδομική μελέτη ή τμήμα της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πράξη εφαρμογής μπορεί να συντάσσεται και για μεμονωμένη ιδιοκτησία, πάντως δε σε ολόκληρη την πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου. Σε περιπτώσεις σφαλμάτων κατά τη διαδικασία της Πράξης Εφαρμογής και αν αυτή έχει κυρωθεί μπορεί να γίνει Διωρθωτική Πράξης Εφαρμογής όπου θα συνταχθεί σχέδιο που θα συνοδεύεται από διορθωμένους πίνακες Πράξης Εφαρμογής (και Πράξης Αναλογισμού αν αυτό απαιτείται), αλλά και από δηλώσεις ιδιοκτησιών, τεχνική έκθεση κα. Η Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής μετά από την κατάθεσή της στην Πολεοδομία θα εγκριθεί και θα κυρωθεί για να εκδοθεί σε ΦΕΚ.

Ποίος Κυρώνει την Πράξη Εφαρμογής και με ποια διαδικασία;

Η πράξη εφαρμογής κυρώνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, αποτελεί ταυτόχρονα και πράξη βεβαίωσης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη, όπως και κάθε μεταβολής που επέρχεται στα ακίνητα και μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο.

Τι είναι η Πράξη Αναλογισμού;

Σχετικά με τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε παλαιό σχέδιο πόλης και ρυμοτομούνται, η Πράξη Αναλογισμού καθορίζει τους υπόχρεους σε αποζημίωση των ρυμοτομούμενων τμημάτων. Ποιος πρέπει να πληρώσει ποιον και πόσο.
Οι «Υπόχρεοι» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι ο Δήμος ή οι παρόδιοι ιδιοκτήτες.
Ενδεικτικά αναφέρονται ότι:
Η επιβάρυνση των παρόδιων ιδιοκτητών δεν μπορεί να υπερβαίνει ζώνη οικοπέδου πλάτους 10 μέτρων.
Δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ούτε το εμβαδόν της επιφάνειας του βαρυνόμενου οικοπέδου.
Για την αποζημίωση των υπό πλατειών, αλσών, απλών διευρύνσεων κατά τις διασταυρώσεις οδών και γενικά κοινοχρήστων χώρων διανοιγόμενων για πρώτη φορά, βαρύνεται για την αποζημίωση κάθε οικόπεδο με πρόσωπο επί των παραπάνω χώρων για επιφάνεια ζώνης οικοπέδων πλάτους 20 μέτρων.
Η πράξη αναλογισμού είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί εμπειρία και γνώσεις.
Δείτε περισσότερα για την Πράξη Αναλογισμού εδώ.

Τι είναι η Αυτοαποζημίωση και τι είναι η επιτροπή του άρθρου 33 του Νόμου 2971-2001;

Αυτοαποζημίωση είναι η απόδοση ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου χωρίς αποζημίωση και αφορά ιδιοκτησίες που βρίσκονται τόσο εκτός, όσο και εντός σχεδίου. Η αυτοαποζημίωση έχει νόημα όταν η έκταση που απομένει προσλαμβάνει μεγαλύτερη αξία από την ρυμοτόμηση. Όταν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και αν η έκταση που απομένει δεν ευνοείται από την ρυμοτόμηση, αλλά μόνο βλάπτεται από αυτή, τότε ο ιδιοκτήτης της έκτασης μπορεί να κάνει ένσταση ώστε να μην επιβαρυνθεί από την Αυτοαποζημίωση. Η ένσταση αυτή θα εξεταστεί από την επιτροπή του άρθρου 33 του Νόμου 2971-2001 και τελικά θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.

Τι είναι η Προσκύρωση;

Με την πράξη εφαρμογής τα οικόπεδα που δεν είναι άρτια κατά το εμβαδόν τους και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν προσκυρώνονται στα γειτονικά οικόπεδα. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό τα οικόπεδα συνενώνονται για τη δημιουργία ενιαίων εξ αδιαιρέτου οικοπέδων ή ανταλλάσσονται υποχρεωτικά με ίσης αξίας οικόπεδα.

Τι είναι η Ρυμοτόμηση;

Είναι η υποχρεωτική απόδοση τμήματος (ή ολόκληρου) οικοπέδου με τη διαδικασία για παράδειγμα της Πράξης Εφαρμογής ή της Πράξης Αναλογισμού με σκοπό τη διάνοιξη δρόμων, πλατειών ή άλλων κοινόχρηστων χώρων.

Πού έχει εφαρμογές το Laser Scanner;

 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, Αποτυπώσεις όψεων κτιρίων με φωτογραμμετρικές ή συμβατικές μεθόδους (επίγεια φωτογράφηση, φωτογραμμετρική απόδοση σε συνδυασμό με αποτύπωση Laser Scanner)
 • Αποτυπώσεις γεωμετρικά πολύπλοκων κατασκευών – Γεωδαιτικές μετρήσεις ακριβείας
 • Αποτυπώσεις Σηράγγων
 • Αποτυπώσεις Μεταλλείων – Ορυχείων
 • Αποτυπώσεις και παρακολουθήσεις μεγάλων τεχνικών έργων (δρόμοι, γέφυρες, κόμβοι, φράγματα κλπ)
 • Αποτυπώσεις Σπηλαίων
 • Πλήρης τεκμηρίωση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
 • Βιομηχανικές εφαρμογές – As built 3D drawings – Βιομηχανική γεωδαισία για κατασκευές σε εργοστάσια, μεταλλικές κατασκευές
 • Αποτυπώσεις Πλοίων
 • Αποτυπώσεις περιοχών με δύσκολη πρόσβαση
 • Αποτυπώσεις ευαίσθητων περιοχών υψηλής πολιτιστικής αξίας
 • Άμεση και τεκμηριωμένη καταγραφή χώρων ατυχημάτων
 • Αποτυπώσεις Σταδίων ή άλλων κατασκευών με απόδοση σε τρισδιάστατη απεικόνιση

Θέλω να πουλήσω την ιδιοκτησία μου, χρειάζεται το τοπογραφικά διαγράμματα που θα συνοδεύει τα συμβόλαια να έχει Ψηφιακή Υπογραφή;

Όλα τα σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν συμβόλαια μεταβιβάσεων αγοραπωλησιών γονικών παροχών είναι υποχρεωτικό (ν.4409/16) να Υπογράφονται Ηλεκτρονικά και να Υποβάλλονται Ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ από το συντάκτη τους.

Γιατί το Τοπογραφικό το κάνει Τοπογράφος Μηχανικός;

Η σύνταξη τοπογραφικού αποτελεί το πρώτο στάδιο από μια σειρά μελετών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή ενός έργου. Ξεκινώντας σωστά το πρώτο (και μικρότερης αξίας) στάδιο εξασφαλίζεται την ομαλή ροή του Έργου αλλά και το μέλλον της κατασκευής ώστε η θέση, το σχήμα, οι διαστάσεις, ο προσανατολισμός και οι γείτονες της ιδιοκτησίας να συνάδουν με τα συμβόλαια αυτής και κυρίως με την πραγματικότητα.

Για το πλήρες άρθρο πιέστε εδώ

Τοπογραφικό για την σύνταξη Συμβολαίων σε Αγοραπωλησία
Πόσο αξίζει ένα ακίνητο; Η αξία ενός ακινήτου είναι πολύ μεγάλη. Ίσως αποτελεί το μεγαλύτερης αξίας περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να αποκτήσει κάποιος. Οι θυσίες που έγιναν για την απόκτησή του αξίζουν την ανάλογη φροντίδα, συντήρηση και εξασφάλιση του ακινήτου. Πέρα όμως και από την οικονομική αξία η πλήρης κάλυψής σας και η αποφυγή διαφορών με γείτονες (ή ακόμα και με συγγενείς) είναι ίσως περισσότερο πολύτιμη.

Τοπογραφικό για την Δήλωση της ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο
Μπορεί στην Δήλωση της Ιδιοκτησίας να μην είναι Υποχρεωτική η προσκόμιση Τοπογραφικού Διαγράμματος. Είναι όμως Υποχρεωτική στις εγραπτέες πράξεις του Κτηματολογίου που επιφέρουν Γεωμετρική Μεταβολή. Αυτές μάλιστα είναι υποχρεωτικό (ν.4409/16) να συνοδεύονται από Ψηφιακό Τοπογραφικό Διάγραμμα και να Υπογράφεται Ηλεκτρονικά και Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ από το συντάκτη του.