ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2007

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚ.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

PROCTER & GAMBLE

Νέα ισόγεια εμπορική αποθήκη στoν Ασπρόπυργο – Ν. Αττικής:
• Εγκατάσταση δικτύου
• Αρχική αποτύπωση ιδιοκτησίας με υψομετρική ενημέρωση
• Παρακολούθηση χωματουργικών εργασιών
• Χάραξη θεμελίωσης
• Χάραξη και παρακολούθηση μεταλλικής κατασκευής
• Αγκύρια – λαπάτσες

Δείτε ακόμη