Πολιτική Ποιότητας – Πιστοποίηση ISO 9001 – 2015 | ISO 45000 – 2018
Η εταιρεία ΧΥΖ είναι Πιστοποιημένη από την Bureau Veritas σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για την υλοποίηση τεχνικών μελετών μεταξύ άλλων και στα πεδία:

 • ΕΙΔΙΚΩΝ 3D ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ LASER SCANNER ΓΙΑ την ΝΑΥΤΙΛΙΑ & τη ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 • ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει ώστε να επιτύχει το επιθυμητό υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της. Σε αυτό συνηγορεί η πολύχρονη και εξειδικευμένη πείρα των στελεχών της «ΧΥΖ» στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και η διάθεση για συνεχή βελτίωση.
Ο Πελάτης πέρα από τη σιγουριά για την ποιότητα των μετρήσεων που είναι και αυτό που τελικά ζητά από εμάς έχει όλα τα επιπλέον οφέλη:

 • Άμεση εξυπηρέτηση και έγκυρη πληροφόρηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου με υπευθυνότητα και συνέπεια
 • Προσπάθεια για την εύρεση της βέλτιστης λύσης μέσω εμπεριστατωμένων μελετών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών
 • Σιγουριά για το ότι δουλεύουμε αφοσιωμένοι σε αυτό που μας ζήτησε χωρίς καθυστερήσεις και κωλύματα σε πρακτικά ζητήματα
 • Υλοποίηση έργων με ελεγχόμενες διαδικασίες σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις
 • Συνεχή έλεγχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων και εφαρμογή τελικών μετρήσεων επαλήθευσης της καλής λειτουργίας πριν την παράδοση – παραλαβή
 • Συνεχή προσπάθεια για την προσφορά όλο και μεγαλύτερου εύρους και καλύτερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
 • Συνεχή αξιολόγηση και εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών προκειμένου να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις στον κλάδο και να είναι σε θέση να υλοποιούν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί με ποιότητα, ακολουθώντας πάντα τις διαδικασίες της «ΧΥΖ»
 • Συνεχή προσπάθεια για ανανέωση και συντήρηση του εξοπλισμού, των συστημάτων και των οργάνων μέτρησης και ελέγχου
 • Άμεση αναγνώριση πιθανών προβλημάτων ή παραπόνων και προσπάθεια για γρήγορη και αποτελεσματική διευθέτησή τους, με ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας
 • Διενέργεια περιοδικών εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων από φορείς για τον έλεγχο τήρησης των σχετικών απαιτήσεων ως προς τις παρούσες δεσμεύσεις.