Τι είναι το Laser Scanner και πώς λειτουργεί;

Η ψηφιακή σάρωση αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια νέα μέθοδο αποτύπωσης και γεωμετρικής τεκμηρίωσης κτιρίων, αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών μνημείων, μεγάλων τεχνικών έργων όπως οδικοί άξονες, γέφυρες, σήραγγες, φράγματα και γενικότερα ειδικών κατασκευών.

Οι συσκευές σάρωσης (Laser Scanner) είναι γνωστές και ως LIDAR (Laser Induced Differential Absorption Radar ή Light Detection And Ranging).

 • Ο τρισδιάστατος σαρωτής laser παρέχει ταχύτητα και ευκολία στην αποτύπωση στο πεδίο.
 • Το Laser Scanner δημιουργεί ένα “νέφος σημείων” (pointcloud) αποτυπώνοντας πολύ πυκνά διακριτά σημεία της επιφάνειας του αντικειμένου.
 • Ο τρισδιάστατος σαρωτής στο πεδίο, για μήκη που φτάνουν μέχρι και τα 2 χιλιόμετρα, σαρώνει το ανάγλυφο και η ψηφιακή πληροφορία μεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως νέφος σημείων.
 • Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή εκατομμυρίων σημείων (1.000.000 σημεία/sec).
 • Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα νέφος σημείων όπου το κάθε σημείο έχει xyz συντεταγμένες στο χώρο.
 • Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της πληροφορίας του χρώματος σε κάθε σημείο προσεγγίζει τον όρο «εικονική πραγματικότητα».

Γιατί με Laser Scanner;

Γιατί πλέον όλα γίνονται πραγματικά σε Τρεις Διαστάσεις:

• Με πυκνότητες σημείων που φτάνουν μέχρι το 0.5mm !
• Σε εξαιρετικές ταχύτητες έως 1 εκατομμύριο σημεία το δευτερόλεπτο !
• Με ακρίβεια που φτάνει τα 2mm σε Απόλυτη Θέση !
• Πλήρως Αυτοματοποιημένη Μέθοδος
• Αποτύπωση όλων των Λεπτομερειών με την ίδια Πληρότητα και Αξιοπιστία
• Real-time αποτελέσματα – έλεγχος λαθών
• Πληροφορία υφής- ανακλαστικότητα
• Ανεξάρτητα φωτιστικών συνθηκών Μετρήσεις και Πλήρες Μοντέλο ακόμα και σε Απόλυτο Σκοτάδι !
• Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση As Built με κάθε λεπτομέρεια
• Κλίμακα 1:1 χωρίς παραδοχές και γενικεύσεις

Ποια είναι η διαδικασία επεξεργασίας του Νέφους Σημείων ;

Από τα βασικά βήματα της διαδικασίας αποτύπωσης με τη βοήθεια του laserScanner είναι η εργασία που λαμβάνει χώρα μετά το πεδίο στο γραφείο.
Ο σαρωτής επειδή αποτυπώνει εκατομμύρια σημεία, είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων σε δυνατά υπολογιστικά συστήματα.
Τα βήματα που ακολουθούνται στην επεξεργασία του νέφους σημείων είναι:

 • Παρακολούθηση προόδου εργασιών
 • Δημιουργία μοντέλων των ευρημάτων για επανασυναρμολόγηση αποδομημένων μνημείων, αγαλμάτων, σκευών κ.ο.κ.
 • Αποφόρτιση σημείων από το όργανο και φόρτωση των σημείων στο λογισμικό
 • Προετοιμασία δεδομένων
 • Ένωση μοντέλων (διαφορετικές σαρώσεις) Registration
 • Γεωαναφορά
 • Καθάρισμα νέφους από “Θορύβους”
 • Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου
 • Εξαγωγή 3D μοντέλων – 2D Σχεδίων

Ποια είναι τα τελικά προϊόντα που παραδίδονται;

 • Έγχρωμα Νέφη Σημείων ή Φωτογραφικά Εικονοστοιχεία (pixel) με συντεταγμένες 3 διαστάσεων (x, y, z)
 • Οριζόντιες, κατακόρυφες τομές, όψεις
 • Ορθοφωτογραφίες – Αναπτύγματα επιφανειών
 • Τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα DTM, DSM
 • Ογκομετρήσεις εξορύξεων
 • Profiling – δυνατότητα επιλογής διατομών
 • Tοπογραφικές αποδόσεις (κατόψεις, τομές)
 • Αs built (Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης)
 • Σύγκριση “νεφών”, έλεγχος μικρομετακινήσεων
 • Ανηγμένες φωτογραφικές όψεις μνημείων – κτιρίων
 • Περιηγητικά videos
 • Δημιουργία 3D αντιγράφων υψηλής πιστότητας
 • Γεωμετρική τεκμηρίωση και συσχετισμός με θεωρητικό μοντέλο

Γιατί με την ΧΥΖ;

Πού έχει εφαρμογές το Laser Scanner;

 • Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, Αποτυπώσεις όψεων κτιρίων με αποτύπωση Laser Scanner
 • Αποτυπώσεις γεωμετρικά πολύπλοκων κατασκευών – Γεωδαιτικές μετρήσεις ακριβείας
 • Αποτυπώσεις Σηράγγων
 • Αποτυπώσεις Μεταλλείων – Ορυχείων
 • Αποτυπώσεις και παρακολουθήσεις μεγάλων τεχνικών έργων (δρόμοι, γέφυρες, κόμβοι, φράγματα κλπ)
 • Αποτυπώσεις Σπηλαίων
 • Πλήρης τεκμηρίωση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων
 • Βιομηχανικές εφαρμογές – As built 3D drawings – Βιομηχανική γεωδαισία για κατασκευές σε εργοστάσια, μεταλλικές κατασκευές
 • 3D αποτυπώσεις πλοίων
 • Αποτυπώσεις περιοχών με δύσκολη πρόσβαση
 • Αποτυπώσεις ευαίσθητων περιοχών υψηλής πολιτιστικής αξίας
 • Άμεση και τεκμηριωμένη καταγραφή χώρων ατυχημάτων