Χωρίς κατηγορία

Αιγιαλός & Παραλία

Αιγιαλός & Παραλία

Ο Τοπογράφος Μηχανικός έχει ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία καθορισμού της ζώνης Αιγιαλού και Παραλίας, αφού αποτυπώνει και συντάσσει το κατάλληλο τοπογραφικό διάγραμμα για τον καθορισμό των γραμμών αυτών.

Ας δούμε μαζί μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τον καθορισμό των γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας:

Διαδικασία καθορισμού γραμμών αιγιαλού και παραλίας

 • Έλεγχος από τον ενδιαφερόμενο στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για το αν έχει γίνει καθορισμός Αιγιαλού στην περιοχή ενδιαφέροντος και αν όχι :
 • Αίτηση απ’ τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου του Νομού για τον καθορισμό του Αιγιαλού.
 • Σύνταξη του κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος από τοπογράφο μηχανικό.
 • Κατάθεση του τοπογραφικού διαγράμματος σε 4 αντίγραφα στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Το διάγραμμα αυτό θα συνοδεύει την παραπάνω αίτηση.
 • Έλεγχος του τοπογραφικού διαγράμματος από την αρμόδια Επιτροπή Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας (όχι πάνω από ένα μήνα).
 • Καθορισμός των γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας πάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα μετά από συνεδρίαση της Επιτροπής Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας. Η Επιτροπή συνήθως συνεδριάζει επί τόπου με αυτοψία που γίνεται στην ακτογραμμή.
 • Εκτός από τις γραμμές Αιγιαλού και Παραλίας η Επιτροπή καθορίζει και τη θέση παλαιάς γραμμής Αιγιαλού (προ του 1884).
 • Σύνταξη από τον τοπογράφο μηχανικό νέων σχεδίων που περιέχουν πλέον τις γραμμές Αιγιαλού, Παραλίας, Παλαιού Αιγιαλού, καθώς και τις συντεταγμένες των κορυφών των γραμμών αυτών.
 • Σύνταξη έκθεσης καθορισμού που συνοδεύει το τοπογραφικό διάγραμμα.
 • Τα πλήρη νέα διαγράμματα (20 αντιγραφα) καταλήγουν στο Γ.Ε.Ν. (Γενικό Επιτελείο Ναυτικού) και συγκεκριμένα στην υδρογραφική υπηρεσία αυτού, όπου τα σχέδια ελέγχονται, συγκρίνονται με αεροφωτογραφίες του παρελθόντος και εγκρίνονται (εντός 3 μηνών).
 • Μετά από την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών και την επικυρωτική απόφαση γίνεται η δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ).
 • Η έκθεση και το διάγραμμα αναρτώνται στο Δήμο για 3 μήνες.
 • Γίνεται η μεταγραφή των καθορισμένων εκτάσεων στο υποθηκοφυλακείο.
 • Τα εμπράγματα δικαιώματα των ιδιωτών επί των ακινήτων της παραλίας απαλλοτριώνονται από το δημόσιο χωρίς επιπλέον διαδικασία και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί απαλλοτριώσεων από ρυμοτομία. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαδικασία είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα το πολεοδομικό της γραφείο.

Επιτροπή καθορισμού αιγιαλού και παραλίας

Η Επιτροπή Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας αποτελείται από:

 • Τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας, τον Πρόεδρο και τα μέλη.
 • Έναν τοπογράφο μηχανικό και έναν πολιτικό μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας.
 • Τον αρμόδιο Λιμενάρχη.
 • Το Διευθυντή της Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και
 • το Διευθυντή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας.

Προδιαγραφές τοπογραφικού διαγράμματος

Τοπογραφικό διάγραμμα για τον καθορισμό γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας έχουν δικαίωμα να συντάξουν και να υπογράψουν μόνο Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί. Οι προδιαγραφές του τοπογραφικού αυτού διαγράμματος είναι:

 • Η κλίμακα αυτού είναι 1:1000 τουλάχιστον (συνήθως 1:500).
 • Το διάγραμμα είναι υψομετρικό και περιέχει υψόμετρα και ισοϋψείς καμπύλες ανάλογα με τις προαναφερθείσες κλίμακες.
 • Τα όρια των ιδιοκτησιών, τα εμβαδά προς απαλλοτρίωση, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες αυτών.
 • Εξάρτηση από το τριγωνομετρικό δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ’ 87.
 • Μήκος ακτογραμμής τουλάχιστον 500 μέτρα.
 • Να φαίνονται με ερυθρό, κίτρινο και μπλε χρώμα οι γραμμές Αιγιαλού, Παραλίας και Παλαιού Αιγιαλού αντίστοιχα που καθορίστηκαν από την Επιτροπή.
 • Πίνακας συντεταγμένων στο εθνικό δίκτυο συντεταγμένων των κορυφών των γραμμών που καθορίστηκαν.
 • Σφραγίδα και υπογραφή από Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ή από Πολιτικό Μηχανικό.

Τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή

Τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή Καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας είναι τα εξής:

 • Η μορφολογία του εδάφους και το τοπογραφικό ανάγλυφο αυτού (επίπεδες παραλίες ή παραλία που υψώνεται απότομα).
 • Η σύσταση του εδάφους (αμμώδη, πετρώδη, βραχώδη).
 • Το φυσικό όριο βλάστησης που μαρτυράει τη θέση του μέγιστου χειμέριου κύματος.
 • Μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής.
 • Η μορφολογία του πυθμένα.
 • Ο κυματισμός στο μέτωπο της ακτής (πόσο μακριά βρίσκεται η «απέναντι» στεριά).
 • Οι εγκεκριμένες χωροταξικές κατευθύνσεις για τις χρήσεις γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη.
 • Η ύπαρξη δημοσίων κτημάτων (ύπαρξη κτηματολογίου).
 • Πιθανώς υφιστάμενα ευαίσθητα οικοσυστήματα και προστατευμένες περιοχές.

Αίτηση θεραπείας εσφαλμένος καθορισμός Αιγιαλού και Παραλίας

Σε περίπτωση σφάλματος στον καθορισμό των οριογραμμών Αιγιαλού, Παραλίας ή Παλαιού Αιγιαλού επιτρέπεται ο επανακαθορισμός αυτών (ακόμα και αν αυτές έχουν καθοριστεί με το Νόμο 2344/1940). Κάτι τέτοιο γίνεται είτε αυτεπάγγελτα (από την Κτηματική Υπηρεσία), είτε μετά από Αίτηση Θεραπείας από το θιγόμενο ιδιώτη. Ο επανακαθορισμός μπορεί να γίνει σε περίπτωση που δεν έχει τελεστεί η σχετική αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ο ιδιώτης θα πρέπει να τεκμηριώσει και να αποδείξει το σφάλμα των καθορισμένων οριογραμμών. Απαραίτητες ενέργειες είναι:

 • Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για το σύνολο της ιδιοκτησίας
 • Εφαρμογή τίτλων που να ξεκινούν από το 1910
 • Φωτοερμηνεία διαχρονική για την έκταση
 • Υποβολή του φακέλου στην Κτηματική Υπηρεσία
 • Συγκρότηση της Επιτροπής

Με σημαντική εμπειρία σε τέτοιου είδους θέματα μπορούμε να σας βοηθήσουμε αποτελεσματικά για την πλήρη διευθέτηση της υπόθεσής σας. Η σύνταξη διαγραμμάτων Αιγιαλού, οι Φωτοερμηνείες εν γένει και η Εφαρμογή Τίτλων είναι τα κύρια πεδία εξειδίκευσης του γραφείου μας.

Μη διστάζετε να ζητήσετε μια Οικονομική Προσφορά από το γραφείο μας για τη σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Αιγιαλός είναι η ζώνη της γης μεταξύ της ακτογραμμής (γραμμής επαφής της θάλασσας με την ξηρά) και της γραμμής του μέγιστου χειμέριου κύματος.

Παραλία είναι η επιπλέον ζώνη της γης που κυμαίνεται από 0 έως 50 μέτρα μετά τη γραμμή του αιγιαλού. Η ζώνη της παραλίας εξυπηρετεί την επικοινωνία της ξηράς με τη θάλασσα. Επιπλέον, η ζώνη αυτή ανήκει στο δημόσιο και είναι κοινόχρηστη. Ο προορισμός της ζώνης αυτής είναι η ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στη θάλασσα.

Αν μετά από προσχώσεις, φυσικές ή τεχνητές, έχει αλλάξει η θέση της γραμμής του Αιγιαλού και αυτή έχει μετακινηθεί προς τη θάλασσα ο χώρος που δημιουργήθηκε είναι ο Παλαιός Αιγιαλός. Το κομμάτι αυτό της γης ανήκει στο Δημόσιο (ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου) και με συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να μεταβιβαστεί σε ιδιώτη.

Όχθη των λιμνών και των πλευσίμων ποταμών είναι η χερσαία ζώνη που βρέχεται από συνήθεις αναβάσεις των υδάτων τους.

Παρόχθια ζώνη είναι η ζώνη γύρω από την όχθη με πλάτος έως 50 μέτρα.

Παλαιά όχθη είναι η έκταση που δημιουργήθηκε από την αλλαγή της οριογραμμής της όχθης.

Λιμένας είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές.

Λιμενικά έργα είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή μερικώς στον αιγιαλό, την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, μέσα στη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή που προβλέπονται από τις διατάξεις περί Λιμενικών Ταμείων.

Φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα είναι κάθε δημόσιος φορέας, ή φορέας της Αυτοδιοίκησης, ή ιδιωτικός, ή μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα.

Δείτε τις μελέτες που εκπονήθηκαν από την XYZ για τον Καθορισμό Γραμμών Αιγιαλού & Παραλίας

Τα Έργα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.