Νέφος Σημείων - Point Cloud

 3D Point Cloud Transparent

 

Το Νέφος Σημείων ή Point Cloud είναι το τελικό αποτέλεσμα της τρισδιάστατης Σάρωσης που κάνουμε στους χώρους που σας ενδιαφέρει. Κάθε σημείο του Νέφους έχει x y z συντεταγμένες στο χώρο. Ταυτόχρονα το κάθε σημείο περιέχει και τη χρωματική πληροφορία και συνδέεται με τα στοιχειώδη ιχνοστοιχεία (pixel) που αποτυπώνονται από φωτογραφική μηχανή που βρίσκεται στο εσωτερικού του ίδιου οργάνου. Έτσι αποτυπώνονται ουσιαστικά εκατομμύρια σημεία - pixel σε τρεις διαστάσεις στο χώρο.


Η ακρίβεια των μετρήσεων και των σχετικών θέσεων των σημείων είναι της τάξης του χιλιοστού του μέτρου.


Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της πληροφορίας του χρώματος σε κάθε σημείο προσεγγίζει τον όρο «εικονική πραγματικότητα».

Τα Νέφη Σημείων Έγχρωμα με Γεωαναφορά - Εξάρτηση στο Ε.Γ.Σ.Α.’87