Τεχνικά έργα - Εργοτάξια

Η ΧΥΖ παρέχει τοπογραφική υποστήριξη σε εργοτάξια και τεχνικά έργα, πριν ακόμα και την έναρξη της λειτουργίας τους, ιδρύοντας το σύστημα αναφοράς του Έργου και στήνοντας το Δίκτυο Ελέγχου, οργανώνοντας την αποτύπωση της αρχικής κατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έργου. Η πολυετής πείρα μας σε ποικίλα και απαιτητικά έργα, συμπληρώνεται από τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για την απόκτηση και επεξεργασία των πληροφοριών, γεγονός που εγγυάται ένα εξαιρετικά ακριβές τελικό αποτέλεσμα μέσα στα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα.

ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ XYZ Chalivourgiki 2

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πριν την έναρξη του έργου 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ για ελέγχους ή για ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ AS BUILT DRAWINGS 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ 

Αποτυπώσεις με συμβατικές μεθόδους (Land Surveying) 

Κλασική Τοπογραφική Αποτύπωση με Πολλούς Αυτοματισμούς 

Αποτύπωση με GPS 

Αποτύπωση με χωροβάτη 

Αποτυπώσεις με Χωρικούς Σαρωτές Terrestrial Laser Scanning 

ΧΩΡΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ 

Οι δυνατότητες 

Τα παραγόμενα 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER SCANNING ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

ΧΑΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του ΈΡΓΟΥ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Πιστοποίηση ISO 9001 - 2015

ΧΥΖ ΟΕ 


ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Η υψηλή ποιότητα της υλοποίησης των δικτύων αυτών θα έχει ευεργετικές συνέπειες τόσο για την ομαλή ροή του Έργου, όσο και για την ακρίβεια με την οποία θα κατασκευαστούν αλλά και θα συνδεθούν μεταξύ τους τα επιμέρους έργα. Επίσης εξοικονομείται χρόνος και χρήμα από την αποφυγή πιθανών αποκλίσεων και ασυμφωνιών μεταξύ μετρήσεων ή ακόμα και υλοποιημένων τμημάτων του Έργου.

Εάν κρίνεται σκόπιμος ο ορισμός νέου Συστήματος Αναφοράς έργου (ΣΑΕ) λόγω της έκτασης, αλλά και των χαρακτηριστικών του Έργου τότε η υλοποίηση του Συστήματος Αναφοράς, θα γίνει από τοπικό Τριγωνομετρικό και το Υψομετρικό Δίκτυο, τα οποία είναι βασικά και απαραίτητα εργαλεία παρακολούθησης των τοπογραφικών εργασιών που αποτελούν «υποχρέωση» του κύριου του Έργου αλλά και τη ραχοκοκαλιά του σε όλα τα στάδια της κατασκευής.

Ίδρυση Τριγωνομετρικού Δικτύου
Υλοποίηση: Η υλοποίηση θα γίνει μέσω κατασκευής τσιμεντένιων βάθρων κατάλληλου ύψους ανάλογα με τη θέση αυτών.
Έτσι ξεκινούν οι τοπογραφικές μετρήσεις σύντομα χωρίς την ανάγκη ίδρυσης δικτύου αναφοράς από τον κάθε εργολάβο. Το κάθε τοπογραφικό συνεργείο έχει τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου της δουλειάς του και των μετρήσεών του. Επιπλέον εξασφαλίζεται ορατότητα σε μεγάλο τμήμα του Έργου, καθώς και η ασφαλής και διακριτή παρουσία του τοπογραφικού συνεργείου στο εργοτάξιο και αποφεύγεται η «αυθαίρετη» και τυχαία κατάληψη χώρου από το κάθε XYZ Base Transparentτοπογραφικό συνεργείο.

Μέτρηση Τριγωνομετρικού Δικτύου
Οι μετρήσεις του Τριγωνομετρικού Δικτύου θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά χρησιμοποιώντας το σύστημα GPS. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μέγιστη εσωτερική ακρίβεια του δικτύου και κατ’ επέκταση η ακρίβεια του ΣΑΕ.

Επεξεργασία Μετρήσεων GPS
Για κάθε αρχείο παρατηρήσεων θα εκτελείται αρχικός ποιοτικός έλεγχος μέσω ειδικής ρουτίνας και στη συνέχεια θα εκτελείται προκαταρκτική επίλυση όλων των μετρημένων βάσεων της κάθε μέρας χρησιμοποιώντας τις εκπεμπόμενες εφημερίδες (broadcast ephemeris).

Ορισμός Συστήματος Αναφοράς Έργου
Προκειμένου για την εξυπηρέτηση της κατασκευής του Έργου, θα οριστεί κατάλληλο Σύστημα Αναφοράς.

Υψομετρικό Δίκτυο
Για τις ανάγκες κατασκευής του Έργου θα ιδρυθεί πρωτεύον υψομετρικό δίκτυο ελέγχου κατά μήκος της χάραξης. Το Πρωτεύον αυτό δίκτυο θα υλοποιηθεί με υψομετρικές αφετηρίες (reperes) σε κατάλληλες θέσεις και θα εξαρτηθεί από το κρατικό δίκτυο.

Υπολογισμός Τοπικού Γεωειδούς
Προκειμένου για τις μελλοντικές τοπογραφικές αποτυπώσεις η χρήση δορυφορικού RTK εντοπισμού είναι απαραίτητη για αύξηση της παραγωγικότητας στη συλλογή δεδομένων στο πεδίο. Για να υπάρχει όμως σωστή αναφορά των υψομέτρων των ταχυμετρικών σημείων που συλλέγονται με χρήση της τεχνολογίας GNSS, είναι απαραίτητος ο υπολογισμός τοπικού μοντέλου γεωειδούς για όλη την περιοχή του Έργου και εισαγωγή του στα χειριστήρια πεδίου.

Σύνδεση του Τριγωνομετρικού Δικτύου με Άλλα Συστήματα
Ανάλογα με την θέση κι τον χαρακτήρα του Έργου όπου απαιτείται η άμεση σύνδεση κατασκευών με υφιστάμενες υποδομές (π.χ. ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, υφιστάμενος πολεοδομικός ιστός κλπ), γίνεται σύνδεση του Τριγωνομετρικού Δικτύου του έργου με την υφιστάμενη κατάσταση.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πριν την έναρξη του έργου
Αναλαμβάνουμε το σύνολο των γεωδαιτικών εργασιών των αποτυπώσεων που αφορούν την Αρχική Κατάσταση του Εργοταξίου με διάφορες μεθόδους

Τι περιλαμβάνει η Αποτύπωση
Οι παράγοντες που θα καθορίσουν το αντικείμενο των εργασιών είναι οι ανάγκες των μελετητών και το αν αυτές καλύπτονται από τα υφιστάμενα υπόβαθρα.
Σχετικά με τα υπόβαθρα αυτά θα χρειαστεί να ελεγχθούν δειγματοληπτικά περιοχές που θα καθοριστούν τόσο ως προς τη θέση, όσο και ως προς την έκταση.

-Κτίρια κάθε μορφής (κύρια, βοηθητικά, υπόστεγα, υπό κατασκευή κτίρια, ερείπια)
-Υλοποιημένα όρια (μαντρότοιχοι, συρματοπεριφράξεις ή άλλου είδους περιφράξεις)
-Ανάγλυφο του εδάφους (φρύδια και πόδια πρανών, αναβαθμίδες, εξάρσεις και βυθίσματα)
-Φρεάτια και τάφροι, όχθες και κοίτες ρεμάτων, μισγάγγειες
-Δεξαμενές υδάτων, γεωτρήσεις, υδραγωγεία κα
-Υφιστάμενο οδικό δίκτυο, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, κράσπεδα, νησίδες, πινακίδες και άλλος εξοπλισμός των οδών
-Σιδηροτροχιές - γραμμές τραμ
-Λιμενικές κατασκευές, ακτογραμμή και βυθομετρήσεις

Μπορούν να αποτυπωθούν κατά παραγγελία ιδιαιτέρα στοιχεία όπως

-υπόγεια δίκτυα υπηρεσιών
-καλώδια
-μεταλλικοί αγωγοί
-αγωγοί όμβριών
-Υφιστάμενες μεταλλικές κατασκευές με πολύπλοκα τρισδιάστατα σχήματα
-Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων κτιρίων ή άλλων στεγασμένων χώρων

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ για ελέγχους ή για ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ AS BUILT DRAWINGS
Έχοντας σημαντική εμπειρία στις λεπτομερείς αποτυπώσεις εργοταξιακών χώρων και με ιδιαίτερα απαιτητικούς πελάτες, κατέχουμε πλεονεκτική θέση στην υλοποίηση απαιτητικών τοπογραφικών εργασιών

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ

Αποτυπώσεις με συμβατικές μεθόδους (Land Surveying)

Κλασική Τοπογραφική Αποτύπωση με Πολλούς Αυτοματισμούς
Η Τοπογραφική Αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης με τις «κλασικές μεθόδους» ώστε ο προσδιορισμός τόσο της θέσης, όσο και των υψομέτρων να έχει απόλυτη ακρίβεια στο 1cm περίπου και σε κάθε περίπτωση καλύτερη από τα 2cm.
Για την αύξηση της παραγωγικότητας, η αποτύπωση θα γίνει χωρίς παρατηρητή και θα χρησιμοποιηθούν Ρομποτικοί Γεωδαιτικοί Σταθμοί.
Θα γίνει χρήση ειδικής διάταξης στερέωσης του στειλεού σε αυτοκίνητο (πατέντα) όπου ο χειριστής του όλου συστήματος θα είναι ένας μηχανικός μέσα στο αυτοκίνητο.
Θα γίνει ιδιαίτερα πυκνή λήψη σημείων, στους χώρους που απαιτείται, πχ ανά 2μ.
Οι λεπτομέρειες θα αποτυπωθούν με άλλη διάταξη οχήματος αυτοεξισορρόπησης τύπου Segway.
Τα πολύ απρόσιτα και δύσκολα εδάφη θα αποτυπωθούν με κλασικό τοπογραφικό συνεργείο εφοδιασμένο με Laser Total Station για αποτύπωση ακόμα και χωρίς πρίσμα.GPS Segway

Αποτύπωση με GPS
Σε περιπτώσεις απαιτήσεων συνήθους τοπογραφικής ακρίβειας (εδάφη με φυσικό έδαφος, χώροι με πράσινο χωρίς υψηλή βλάστηση, αμμουδιές, βράχια κλπ) θα χρησιμοποιηθούν γεωδαιτικοί δορυφορικοί δέκτες (rover) GPS real time kinematic, οι οποίοι θα συνδεθούν (μέσω UHF ή GSM) με βάση (base) γεωδαιτικό GPS real time kinematic εγκατεστημένο σε ένα από τα σημεία ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό η απόλυτη ακρίβεια θέσης του κάθε σημείου είναι καλύτερη από 1,5cm και η απόλυτη ακρίβεια του υψομέτρου του κάθε σημείου είναι καλύτερη από 3,0cm.

Αποτύπωση με χωροβάτη
Σε περιπτώσεις απαιτήσεων πολύ υψηλής ακρίβεια στα υψόμετρα αποτυπώνονται όλα τα σημεία τόσο με Ρομποτικό Γεωδαιτικό Σταθμό, όσο και με ψηφιακό χωροβάτη. Με τον τρόπο αυτό η ακρίβεια θέσης του κάθε σημείου είναι καλύτερη από 0,5cm και η ακρίβεια του υψομέτρου του κάθε σημείου είναι καλύτερη από 0,2cm.

Αποτυπώσεις με Χωρικούς Σαρωτές Terrestrial Laser Scanning

ΧΩΡΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ
► Η μέθοδος
Η ψηφιακή σάρωση αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια νέα μέθοδο αποτύπωσης και γεωμετρικής τεκμηρίωσης κτιρίων, αρχιτεκτονικών και αρχαιολογικών μνημείων, μεγάλων τεχνικών έργων όπως οδικοί άξονες, γέφυρες, σήραγγες, φράγματα και γενικότερα ειδικών κατασκευών.
Οι συσκευές σάρωσης (Laser Scanner) είναι γνωστές και ως LIDAR (Laser Induced Differential Absorption Radar ή Light Detection And Ranging) και παρέχουν ταχύτητα και ευκολία αφού πραγματοποιούν την αποτύπωση με απόλυτα αυτοματοποιημένη μέθοδο.
► LASER SCANNING & ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
Σαρώνουμε αποτυπώνουμε τους χώρους σας με τη βοήθεια χωρικού σαρωτή Terrestrial Laser Scanner με ακρίβεια βιομηχανικής γεωδαισίας που φτάνει έως τα 2mm. Ο σαρωτής αποτυπώνει εκατομμύρια σημεία, τα οποία γεωαναφέρονται και συνδυάζονται με φωτογράφιση που γίνεται με τα τελειότερα σύγχρονα μέσα. Η επεξεργασία τους με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων σε δυνατά υπολογιστικά συστήματα.
► ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων παράγουμε «όπως ακριβώς είναι» σε κλίμακα 1:1 (As built models)
Τα μοντέλα μπορούν να έχουν την φωτογραφική υφή του πραγματικού χώρου ή αντικειμένου
► ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΣΑΡΩΝΟΥΜΕ
Προγραμματίστε και σχεδιάστε νέες προσθήκες και επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις σας με κατασκευαστική ακρίβεια μεταλλικών κατασκευών
► ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ
Διαδραστική περιήγηση στο χώρο, όπου η μελετητική ομάδα, η διοίκηση του έργου ή κάποιος πιθανός πελάτης μπορεί να μοιραστεί πλούσιο οπτικό υλικό. Υπάρχει δυνατότητα μετρήσεων σε τρεις διαστάσεις στον χώρο. Οι αποφάσεις παίρνονται αμέσως.
Οι απομακρυσμένοι χρήστες θα αισθάνονται σαν να είναι εκεί, κάνοντας τη δουλειά τους ευκολότερη με λιγότερα έξοδα μετακινήσεων. Οι απομακρυσμένοι χρήστες θα αισθάνονται σαν να είναι εκεί, κάνοντας τη δουλειά τους ευκολότερη με λιγότερα έξοδα μετακινήσεων.

Οι δυνατότητες
Ο τρισδιάστατος σαρωτής στο πεδίο, σαρώνει το ανάγλυφο και η ψηφιακή πληροφορία μεταφέρεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως νέφος σημείων. Η τεχνολογία του βασίζεται στην πυκνή καταγραφή εκατομμυρίων σημείων (σε πυκνό κάναβο έως 2X2mm) σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα (3-10’ ανά θέση).
Από τα βασικά βήματα της διαδικασίας αποτύπωσης με τη βοήθεια του Laser Scanner είναι η εργασία που λαμβάνει χώρα μετά το πεδίο στο γραφείο.

Τα παραγόμενα
Από τα βασικά βήματα της διαδικασίας αποτύπωσης με τη βοήθεια του Laser Scanner είναι η εργασία που λαμβάνει χώρα μετά το πεδίο στο γραφείο.
Ο σαρωτής, επειδή αποτυπώνει εκατομμύρια σημεία, είναι απαραίτητη η επεξεργασία τους με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών προγραμμάτων σε ισχυρά υπολογιστικά συστήματα. Ένα από τα λογισμικά που διαθέτει η ΧΥΖ σχετικά με τις εφαρμογές αυτές είναι το RealWorks Advanced Plant Tank της Trimble, Μερικές από τις δυνατότητές του είναι:
• Η επεξεργασία εκατοντάδων εκατομμυρίων σημείων με ιδιαίτερη ευχέρεια
• Άμεσος υπολογισμός μηκών, υψών, γωνιών, ακτινών, όγκων και δημιουργία επιφανειών κάθε μορφής
• Αυτόματη εξαγωγή χαρακτηριστικών όπως τομές, σωληνώσεις και μεταλλικά στοιχεία, ηλεκτρικά καλώδια, γραμμές δρόμων κλπ
• Εξαγωγή δεδομένων απ’ ευθείας σε μορφή DXF, IGES κλπ
• Αυτοματοποιημένη δυνατότητα σύνθεσης του νέφους σημείων από πολλαπλές στάσεις χωρίς τη χρήση ειδικών στόχων
• Έλεγχος μικρομετακινήσεων στρεβλώσεων
Τα δεδομένα που μπορούν να εξαχθούν είναι:
• "νέφη σημείων" συντεταγμένων 3 διαστάσεων (x, y, z)
• οριζόντιες, κατακόρυφες τομές, όψεις
• ορθοφωτογραφίες, ανηγμένες φωτογραφικές όψεις μνημείων - κτιρίων
• τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα DTM, DSM
• ογκομετρήσεις εξορύξεων
• profiling - δυνατότητα επιλογής διατομών
• τοπογραφικές αποδόσεις (κατόψεις, τομές)
• as built (Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης)
• αναπτύγματα επιφανειών
• σύγκριση "νεφών", έλεγχος μικρομετακινήσεων
• περιηγητικά βίντεο
• δημιουργία 3D αντιγράφων υψηλής πιστότητας για τη δημιουργία αντίγραφου - δίδυμης κατασκευής
• γεωμετρική τεκμηρίωση και συσχετισμός με θεωρητικό μοντέλο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LASER SCANNING ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ
Οι εφαρμογές ΧΩΡΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ της τεχνολογίας δηλαδή του Laser Scanner είναι ποικίλες και βρίσκουν έδαφος σε περιπτώσεις:
► Αποτυπώσεις γεωμετρικά πολύπλοκων κατασκευών - Γεωδαιτικές μετρήσεις ακριβείας
► Αποτυπώσεις και παρακολουθήσεις μεγάλων τεχνικών έργων (δρόμοι, γέφυρες, κόμβοι, φράγματα κλπ)
► Αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, Αποτυπώσεις όψεων κτιρίων με φωτογραμμετρικές ή συμβατικές μεθόδους (επίγεια φωτογράφηση, φωτογραμμετρική απόδοση σε συνδυασμό με αποτύπωση Laser Scanner)
► Ίδρυση υποβάθρου για την παραγωγή Building Information Modeling - BIM
► Βιομηχανικές εφαρμογές - As built 3D drawings - Βιομηχανική γεωδαισία για κατασκευές σε εργοστάσια, μεταλλικές κατασκευές
► Δημιουργία μοντέλων των ευρημάτων για επανασυναρμολόγηση αποδομημένων κατασκευών
► Αποτυπώσεις Σταδίων ή άλλων κατασκευών με απόδοση σε τρισδιάστατη απεικόνιση
► Αποτυπώσεις περιοχών με δύσκολη ή αδύνατη πρόσβαση
► Άμεση και τεκμηριωμένη καταγραφή χώρων συμβάντων
► Αποτυπώσεις Σηράγγων
► Αποτυπώσεις Μεταλλείων – Ορυχείων

ΧΑΡΑΞΕΙΣ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του ΈΡΓΟΥ

Από την Μελέτη στην Κατασκευή

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ στοιχείων χάραξης, δελτία πληρωμών, υλοποίηση του Σχεδίου (design) μετά από την προσαρμογή του στην Ως έχει κατάσταση (As Built)

ΧΑΡΑΞΕΙΣ κάθε είδους κατασκευής με κάθε είδους ακρίβεια και μέθοδο, βέλτιστες λύσεις τιμής/απόδοσης και χρόνου/τιμής. Οι χαράξεις των τεχνικών έργων είναι η απόλυτη ειδικότητα της Εταιρείας μας και η απόδοση μπορεί να φτάσει έως και τα 1000 σημεία / εργάσιμη μέρα / συνεργείο !
Παρέχουμε στοιχεία και αναλύσεις σε μεγάλα Έργα στη χώρα. Διαθέτουμε ένα πλεονέκτημα σε τοπογραφικές απεικονίσεις και τον υπολογισμό των ογκομετρικών μεταβολών (εκσκαφών - επιχώματα). Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία και παρέχουμε υπηρεσίες απολύτου τεχνολογίας αιχμής με Επίγεια Λέιζερ Σάρωσης (Terrestrial Laser Scanning TLS) σε συνδυασμό με αεροφωτογραφίσεις από UAV.
Ακριβή 3D μοντέλα: Σαρώνουμε γρήγορα και ακριβή 3D μοντέλα των αποθεμάτων, των κενών και των πολύπλοκων και σημαντικών δομών
3D υψηλής ανάλυσης σε συνδυασμό με φωτογραφίες 360°: XYZ πληροφορίες για κάθε pixel της κάθε φωτογραφίας. Συνδυασμός σημείο λήψης, 3D μοντέλου και 360 ° φωτογραφίας για κάθε περιοχή
Παρακολούθηση: Η τακτική και έγκαιρη παρακολούθηση των ζωνών ενδιαφέροντος γίνεται απλά με μικρό κόστος και απίστευτα αποδοτικά
Υπολογισμός Όγκων: Υπολογίζουμε τον όγκο του υλικού που απομένει να σκαφθεί ή να επιχωθεί ή τους όγκους υποθηκευμένου υλικού όσο πολύπλοκο σχήμα και αν έχει

ΕΚΔΟΣΕΙΣ σχεδίων όπως κατασκευάστηκε, ενδιάμεσα σχέδια κατασκευών-ελλείψεις σφαλμάτων, διατομές, οριοζοντιογραφίες μηκοτομές απόκλιση από το προβλεπόμενο
Laser stations αποτυπώσεις-χαράξεις χωρίς πρίσμα και βοηθούς, αποτυπώσεις χαράξεις απρόσιτων σημείων (σιδηροκατασκευές-γέφυρες-ογκομετρήσεις χωματουργικών).

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΑ με τοπογράφο μηχανικό & έμπειρους βοηθούς, ρομποτικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας & μεγάλης ακρίβειας, αυτοκίνητο & ασύρματους επικοινωνίας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ψηφιακά μοντέλα εδάφους, τρισδιάστατη προβολή μοντέλων, συνορθώσεις δικτύων, μετατροπές σε διάφορα προβολικά συστήματα, ογκομετρήσεις πολύπλοκων στερεών ή επιφανειών με διάφορες μεθόδους, αποδόσεις σχεδίων κλπ.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Πιστοποίηση ISO 9001 - 2015ISO TransΗ εταιρεία Σ. ΚΑΤΣΩΛΗΣ - Δ. ΜΠΙΛΑΛΗΣ Ο.Ε. «ΧΥΖ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ»
είναι Πιστοποιημένη από την Bureau Veritas σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 για την υλοποίηση τεχνικών μελετών στα πεδία:
ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ / ΕΙΔΙΚΩΝ 3D ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ LASER SCANNER ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει ώστε να επιτύχει το επιθυμητό υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ / ΚΤΗΡΙΑΚΑ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ / ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ / ΣΤΑΔΙΑΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΟΡΥΧΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΕΙΑ / ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ / ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Δείτε όλα τα έργα που η xyz έχει αναλάβει την τοπογραφική υποστήριξη   /   Δείτε τα έργα σε εικόνες    /   Δείτε τους Πελάτες μας

ΧΥΖ ΟΕ

Η XYZ είναι Τοπογραφική Μελετητική Εταιρεία από εξειδικευμένους Τοπογράφους Μηχανικούς με έδρα την Ελλάδα, με σημαντική παρουσία σε μεγάλα εργοτάξια για περισσότερο από 22 χρόνια σε μεγάλα έργα, όπως μεταλλικές κατασκευές, αεροδρόμια, διυλιστήρια πετρελαίου και στην κατασκευή βιομηχανικών μονάδων, όπου απαιτούνται υψηλές σε ακρίβεια μετρήσεις κάτω από μεγάλες χρονικές πιέσεις.

Η ΧΥΖ καινοτομεί και επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες. Απέσπασε βραβείο στο Blue Growth 2016 του Δήμου Πειραιά και επιλέχθηκε ανάμεσα σε 1000 εταιρείες παγκοσμίως από την PortXL του Port of Rotterdam. Έτσι δημιουργήθηκε η ΧΥΖ BV με έδρα την Ολλανδία που ειδικεύεται σε τρισδιάστατες αποτυπώσεις με χωρικούς σαρωτές Laser Scanner 3D, 3D modeling και 360 εικονικές περιηγήσεις για τους τομείς της ναυτιλίας και της βιομηχανίας.

Constructions

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button