Παραπομπές

Υποχρεωτικά έγγραφα για ειδικές περιπτώσεις που συνυποβάλλονται με τη Δήλωση

 • Διαφορετικοί τίτλοι
  Όταν το ακίνητο έχει περιέλθει στο δηλούντα δυνάμει διαφορετικών τίτλων ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
 • Γειτονικά ακίνητα του ιδίου ιδιοκτήτη
  Σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης έχει γειτονικά ακίνητα ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ” ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Δ1 ΤΟΥ Ν. 2308/1995τόσες φορές όσες τα ακίνητα.
  Τα ακίνητα αυτά δηλώνονται ως ενιαίο ακίνητο μόνο όταν η συνένωση προκύπτει από συμβολαιογραφική πράξη η οποία έχει μεταγραφεί.
 • Κληρονομιά
  Σε περίπτωση που το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με κληρονομιά μπορεί να δηλωθεί ακόμη και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ή άλλης ισοδύναμης πράξης.
  Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζονται ανάλογα με τη διαθήκη:

  1. Κληρονομιά με διαθήκη
   Τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
   Ληξιαρχική πράξη θανάτου
   Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
   Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
   Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς
  2. Κληρονομιά χωρίς διαθήκη
   Τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
   Ληξιαρχική πράξη θανάτου
   Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
   Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
   Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς
 • Έκτακτη χρησικτησία
  Σε περίπτωση που αιτία κτήσης δηλώνεται η έκτακτη χρησικτησία αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν την χρησικτησία (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης κλπ).
  Από τα έγγραφα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.