ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

2002-2003

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΠΑΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΤΗΡΙΑΚΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χαλυβουργική

ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ:

Εκσκαφή – θεμελίωση και σύνθετη κατασκευή (σιδηροκατασκευή και οπλισμένου σκυροδέματος), Μικρή εσωτερική οδοποιία, Δίκτυα καλωδιώσεις, για την «ΜΠΑΛΛΙΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.»

• Εγκαθίδρυση τριγωνομετρικού δικτύου παρακολούθησης εργασιών υψηλής ακρίβειας.
• Υποστήριξη χωματουργικών εργασιών.
• Χάραξη αξόνων κατασκευής για την τοποθέτηση Αγκυριών ιδιαίτερα υψηλής ακριβείας ± 1-1,5 mm (Βιομηχανική Γεωδαισία).
• Αποτύπωση- έλεγχος – παρακολούθηση εργασιών.
• Χάραξη οδοποιίας.

Δείτε ακόμη