Uncategorized

Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Ένσταση Κτηματολογίου

Προανάρτηση του Εθνικού Κτηματολογίου για την Αθήνα

Οι ιδιοκτήτες των 1.261.000 ενεργών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων μπορούν να κάνουν ένσταση έως τις 24 Ιουνίου 2019 για πιθανά σφάλματα ή παραλήψεις που θα εντοπίσουν.
Ελέγξτε τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά που αφορούν τα ακίνητά σας στον Δήμα Αθήνας.
Ο έλεγχος που θα κάνετε αφορά από:

 • τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας κλπ) έως
 • πολύ σημαντικά στοιχεία που αφορούν την θέση, το εμβαδόν της ιδιοκτησίας ή και το ποσοστό συνιδιοκτησίας σε αυτήν αλλά ακόμα και το
 • εάν υπάρχει το δικαίωμά σας στην ιδιοκτησία, αναρτημένο στα στοιχεία του Εθνικού Κτηματολογίου

Τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες, αναρτώνται στα γραφεία κτηματογράφησης και παραμένουν αναρτημένα για δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης υπολογισμού προθεσμίας.

Ένσταση - Αίτηση Διόρθωσης Κτηματολογικής Εγγραφής

Αίτηση διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής – Ένσταση μπορεί να υποβάλλει όποιος έχει έννομο συμφέρον. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τοπογραφικά διαγράμματα που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον του.

Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Υπάρχουν διάφορες ενστάσεις – αιτήσεις διόρθωσης  ανάλογα με το είδος διόρθωσης:

Διόρθωση Πρόδηλου Σφάλματος

Πρόδηλο σφάλμα θεωρείται:

 • Λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου
 • Λανθασμένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέντος δικαιώματος
 • Λανθασμένη αναγραφή του τίτλου κτήσης

Διόρθωση Γεωμετρικών στοιχείων

 • Θέση
 • Σχήμα
 • Όρια
 • Εμβαδόν

Για την σύνταξη Διαγράμματος Γεωμετρικών Μεταβολών ή για την έρευνα των ορίων από Αεροφωτογραφίες του παρελθόντος ή τον Εντοπισμό της ιδιοκτησίας ή απλά για την σύνταξη της ένστασης μην διστάσετε να μας συμβουλευτείτε.
Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Αίτηση Αλλαγής Δικαιούχου (εκτοπισμός)

Οι αιτήσεις 2 και 3 υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία 2 μηνών (& 4 μηνών για τους αλλοδαπούς) και εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων.

Η επιτροπή ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένως για τις ενστάσεις εντός 2 μηνών από την παράδοση των φακέλλων των ενστάσεων από το γραφείο κτηματογράφησης.

Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Ε.Κ.Χ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε μετά η διά πληρεξουσίου δικηγόρου, ενώ επιτρέπεται και η συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των παρισταμένων.

Υπηρεσίες για το Εθνικό Κτηματολόγιο από την XYZ

Το γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία σε θέματα που αφορούν το Εθνικό Κτηματολόγιο, με  το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τον  κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό,μπορεί να προσφέρει σημαντική και ουσιαστική βοήθεια σε όλους τους πολίτες που έχουν ιδιοκτησίες οι οποίες βρίσκονται εντός της υπό κτηματογράφηση περιοχής.

Yπόχρεοι υποβολής δήλωσης

Υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση του Ν.2308/1995, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο είτε είναι αστικό, είτε αγροτικό, είτε είναι οικοδομημένο, είτε όχι.

Συγκεκριμένα πρέπει* να υποβάλλει δήλωση ο ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης:

 • Ακινήτου-οικοπέδου (που βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως)
 • Ακινήτου-αγροτεμαχίου (που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως)
 • Διαμερίσματος πολυκατοικίας
 • Καταστήματος-γραφείου-επαγγελματικής στέγης
 • Δικαιώματος υψούν “αέρας”
 • Αποθήκης
 • Χώρου στάθμευσης-garage
 • άλλης χρήσης

ο οποίος έχει δικαίωμα:

 • Πλήρους κυριότητας
 • Ψιλής κυριότητας
 • Επικαρπίας
 • Δουλείας (πχ. διόδου)

Επίσηςπρέπει να υποβάλλει δήλωση ο:

 • Δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας
 • Δικαιούχος εμπράγματης κατάσχεσης
 • Δικαιούχος εγγραπτέας αγωγής
 • Δικαιούχος εγγραπτέας μίσθωσης
  (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής)

Σε περίπτωση που κάποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων, υποχρεούται επίσης να υποβάλλει δήλωση ακόμη και αφού το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως επειδή η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση, όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό το ακίνητο (οικόπεδο ή αγροτεμάχιο).

*Η «Δήλωση ακινήτου» είναι υποχρεωτική. Αν δεν υποβληθεί απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε.
Ούτε χορηγείται «άδεια οικοδομής» στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλλει τη δήλωση. Επίσης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 50 ευρώ με ανώτερο των 1500 ευρώ ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

Δικαιολογητικά Υποβολής Δήλωσης

Τα έντυπα Δήλωσης του Ν.2308/1995 του κτηματολογίου που αφορούν τις υπό Κτηματογράφηση περιοχές είναι:

Έντυπα Αιτήσεων στα Κτηματογραφικά Γραφεία:

Σε περίπτωση που η υποβολή των στοιχείων γίνει από τρίτο πρόσωπο απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής).

Πληρωμή Τέλους Κτηματογράφησης

Για την επεξεργασία των δηλώσεων του Ν. 2308/1995 και την καταχώρηση των εγγραπτέων δικαιωμάτων στους τελικούς πίνακες της κτηματογράφησης καταβάλλεται υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε το “Ανταποδοτικό τέλος Κτηματογράφησης”.

Το ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

1η Δόση (πάγιο τέλος κτηματογράφησης):

Καταβάλλεται για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται από το δικαιούχο, “πάγιο τέλος κτηματογράφησης”. Το τέλος αυτό  ορίζεται σε 35 ευρώ ανά δικαίωμα.
Όταν το δικαίωμα αφορά αποθήκες ή χώρους στάθμευσης που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, το πάγιο τέλος κτηματογράφησης ορίζεται σε 20 ευρώ.

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα θα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) μόνο εγγραπτέα δικαιώματα ανεξάρτητα του συνολικού αριθμού αυτών.

2η Δόση (υπόλοιπο ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης):

Μετά την έκδοση των αποφάσεων για τις αιτήσεις διόρθωσης και των ενστάσεων των δικαιούχων και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, οι καταχωρισθησόμενοι στους διορθωμένους πλέον πίνακες δικαιούχοι, καταβάλλουν το υπόλοιπο ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης.
Το ποσό αυτό είναι αναλογικό και καθορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις (ο/οο) επί της αξίας του δικαιώματος η οποία υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης του ακινήτου (αντικειμενική αξία) μείον 20.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση το ύψος του κατά το προηγούμενο εδάφιο καθοριζομένου αναλογικού τέλους κτηματογράφησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900 ευρώ).

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η καταβολή του αναλογικού αυτού τέλους αποτελεί “προϋπόθεση” του κύρους κάθε εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης του καταχωρισθησομένου στο κτηματολογικό βιβλίο δικαιώματος.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος – οφειλέτης δεν καταβάλλει το αναλογικό τέλος εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης για την καταβολή από τον Ο.Κ.Χ.Ε, το τέλος προσαυξάνεται σε ποσοστό (20%) για τις πρώτες (15) ημέρες καθυστέρησης και εν συνεχεία εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει το τέλος και μετά τις παραπάνω προσαυξήσεις, το οφειλόμενο ποσό διπλασιάζεται και παύει να ισχύει  εν προκειμένω, το προβλεπόμενο δια το αναλογικό τέλος ανώτατο ύψος των εννιακοσίων (900) ευρώ.

Τρόποι Υποβολής Δήλωσης

Α. Τη δήλωση, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν τα υποβάλλουμε:

 • Στο αρμόδιο Κτηματογραφικό γραφείο.
  Τη δήλωση, την οποία έχετε υπογράψει, μπορεί να την καταθέσει και κάποιος άλλος τον οποίο έχετε εξουσιοδοτήσει με απλή ενυπόγραφη εξουσιοδότηση.
  Προσοχή: Σε περίπτωση που κάποιος άλλος συμπληρώσει και υπογράψει τη δήλωση για το ακίνητό σας (ή δικαιώματός σας σε ακίνητο) χρειάζεται να προσκομιστεί και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο).
 • Μέσω συστημένης ταχυδρομικής αποστολής προς το αρμόδιο κτηματογραφικό γραφείο, είτε μέσω ΕΛΤΑ, είτε μέσω courier.
  Προσοχή! Στην περίπτωση αυτή το αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης που θα εσωκλείεται στο φάκελο θα πρέπει  να είναι το πρωτότυπο και όχι αντίγραφο αυτού.
 • Μέσω του διαδικτύου με ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. Εάν είστε χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου και έχετε διεύθυνση email ζητήστε εγκαίρως κωδικό πρόσβασης καθώς και περαιτέρω πληροφορίες από το δικτυακό τόπο www.ktimatologio.gr για να καταθέσετε όλα σας τα δικαιολογητικά και έγγραφα που αφορούν το ακίνητο, αφού τα έχετε σαρώσει ηλεκτρονικά (μέσω scanner). Είναι δυνατό επίσης να αποστείλετε τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα μέσω ταχυδρομείου.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η δήλωση του ακινήτου σας να είναι πλήρης και χωρίς λάθη.
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να συντάξετε τη δήλωση του ακινήτου σας αλλά και οποιοδήποτε άλλο έντυπο που σχετίζεται με το Εθνικό Κτηματολόγιο (σύνταξη ένστασης, σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος , σύνταξη διαγραγράμματος γεωμετρικών μεταβολών κ.ά.).

Για να γίνει αυτό χρειάζεται να περάσετε από το γραφείο μας το οποίο έχει έδρα στην οδό Ευελπίδων αρ. 31 γωνία με την οδό Κιμώλου.
Πριν έρθετε στο γραφείο μας βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα συνοδεύσουν την αίτησή σας.

Β. Η υποβολή της Δήλωσης

Με την κατάθεση της δήλωσης στο αρμόδιο κτηματογραφικό γραφείο, εκεί ελέγχεται:

 • Η πληρότητα της δήλωσης και των εγγράφων.
 • Η ορθότητα των προσωπικών στοιχείων.
 • Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα για την τεκμηρίωση του δικαιώματος που δηλώνετε.
 • Η καταβολή του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

Γ. Εντοπισμός της ιδιοκτησίας

Σημαντικός είναι ο εντοπισμός του γεωτεμαχίου στο οποίο αντιστοιχεί το δικαίωμα που δηλώνεται. Ο εντοπισμός αυτός γίνεται σε χάρτη ή ορθοφωτοχάρτη.
Εάν δεν καταφέρετε να εντοπίσετε τη θέση και τα όρια του ακινήτου κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και σε μελλοντικό χρόνο. Σε περίπτωση που δεν έχετε καταθέσει τοπογραφικό διάγραμμα ή το διάγραμμα που έχετε καταθέσει δεν είναι πρόσφατο και στο οποίο δεν υπάρχει οδοιπορικό ή διάγραμμα εντοπισμού του ακινήτου και δεν καταφέρετε να εντοπίσετε την ιδιοκτησία σας (το γεωτεμάχιο στο οποίο βρίσκεται η ιδιοκτησία σας, κατάστημα, διαμέρισμα ή άλλο, για το οποίο δηλώνεται το δικαίωμά σας), κατά την άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσετε στη σύνταξη πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος και μάλιστα στο ίδιο δίκτυο συντεταγμένων (Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς 1987 ή ΕΓΣΑ ’87), με αυτό που αποτυπώνονται τα γεωτεμάχια στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Εάν δεν ξέρετε που βρίσκετε η ιδιοκτησία σας και πάλι μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Δ. Αποδεικτικό υποβολής Δήλωσης

Με την καταβολή της δήλωσης θα λάβετε τελικά Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης, αριθμό πρωτοκόλλου, κωδικό προσώπου και κωδικό ιδιοκτησίας (προσωρινό ΚΑΕΚ) για κάθε ακίνητο.

Νομοθεσία

Η νομοθεσία που ισχύει για το Εθνικό Κτηματολόγιο διέπεται από τους εξής νόμους:

Νόμοι

 • 2308/1995 (διαδικασία κτηματογράφησης)
 • 2664/1998 (λειτουργία κτηματολογίου)

Οι παραπάνω νόμοι τροποποιήθηκαν διαδοχικά από τους νόμους:

Συχνές Ερωτήσεις

Εθνικό κτηματολόγιο συχνές ερωτήσεις

Πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με τα τοπογραφικά και οι απαντήσεις. Κάνοντας click σε κάθε ερώτηση, που μπορεί να είναι και δική σας απορία, θα εμφανιστεί ακριβώς από κάτω η απάντηση.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Μην διστάσετε να μας τηλεφωνήσετε εάν θέλετε να βρεθούμε άμεσα στο ύπαιθρο για υπόδειξη των ορίων και μετρήσεις.

Καλό θα είναι να βρίσκεται κάποιος μαζί που να ξέρει τα όρια της ιδιοκτησίας. Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα και οτιδήποτε σχετικό με την ιδιοκτησία (συμβόλαια, σχέδια άδειας οικοδομής, σχέδια απαλλοτρίωσης, πράξεις χαρακτηρισμού, κτηματολογικά διαγράμματα κλπ). Σε περίπτωση που πρόκειται για μεγάλη έκταση φορέστε άνετα ρούχα και παπούτσια γιατί θα χρειαστεί να την περπατήσουμε στο περίγραμμά της για να βρούμε τα όριά της.