Αποτύπωση Υφιστάμενων Κτηρίων

Η αποτύπωση των υφιστάμενων κτηρίων τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά γίνεται με χρήση στατικού Laser Σαρωτή όπου αποτυπώνονται όλες οι αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές και άλλες λεπτομέρειες, καθώς συνδυάζονται τα πυκνά νέφη σημείων με πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση.

Το κάθε ένα από τα κτίρια αποτυπώνεται με ψηφιακό σαρωτή και φωτογραφίζεται.

Αποτυπώσεις εσωτερικών Χώρων

Ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα είναι ένα νέφος σημείων, όπου το κάθε σημείο έχει x, y, z συντεταγμένες στο χώρο. Ταυτόχρονα, το κάθε σημείο περιέχει και τη χρωματική πληροφορία και συνδέεται με τα εικονοστοιχεία (pixel) που αποτυπώνονται από φωτογραφική μηχανή που βρίσκεται στο εσωτερικό του ίδιου οργάνου. Έτσι αποτυπώνονται ουσιαστικά εκατομμύρια σημεία - pixel σε τρεις διαστάσεις στο χώρο.

Η μεγάλη πυκνότητα των σημείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα της πληροφορίας του χρώματος σε κάθε σημείο προσεγγίζει τον όρο «εικονική πραγματικότητα».

Οι εργασίες που θα λάβουν χώρα στον κάθε χώρο ή κτίριο και στη συνέχεια στο γραφείο είναι οι εξής:

Μία σάρωση τουλάχιστον στον κάθε χώρο (ανά δωμάτιο)
Σύνδεση των σαρώσεων μεταξύ τους, αλλά και με το Σύστημα Αναφοράς του Έργου
Φωτογραφική τεκμηρίωση του χώρου
Επεξεργασία του παραπάνω υλικού και παραγωγή μοντέλου του χώρου
Δημιουργία τομών, διατομών, κατόψεων, όψεων
Δημιουργία εφαρμογής εικονικής περιήγησης και επεξεργασία για τη δυνατότητα χρήσης από γυαλιά εικονικής πραγματικότητας

Παράδοση BIM