Έντυπα Κτηματολογίου

 

Στις ήδη κτηματογραφημένες περιοχές μπορείτε να προμηθευτείτε κατόπιν αιτήσεως τα ακόλουθα πιστοποιητικά από τα αντίστοιχα Κτηματολογικά Γραφεία:

Έντυπα Αιτήσεων των Κτηματολογικών γραφείων:

 

  • Πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης: Είναι το πιστοποιητικό το οποίο εμφανίζει τα στοιχεία καταχώρησης (αριθμ. / ημερ. Καταχώρησης, εκδούσα αρχή, είδος πράξης) καθώς και τον κωδικό αριθμό (ΚΑΕΚ) της εγγραπτέας πράξης για την οποία ζητείται. Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής ή εγγραφής. Κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ.
  • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων:  Είναι το πιστοποιητικό το οποίο περιέχει τις αιτούμενες ενότητες εγγραπτέων δικαιωμάτων του Κτηματολογικού Φύλλου ενός ακινήτου για όλους τους δικαιούχους ή συνδικαιούχους. Αντιστοιχεί στα εκδιδόμενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: μη εκποίησης, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσημείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραμμένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και άρσης κατάσχεσης. Κόστος έκδοσης: (4,5) ευρώ ανά αιτούμενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωμάτων / πράξεων.
  • Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού /νομικού προσώπου: Είναι το πιστοποιητικό το οποίο εμφανίζει τις εγγραφές που αφορούν συγκεκριμένο φυσικό / νομικό πρόσωπο για τις αιτούμενες ενότητες του κτηματολογικού φύλλου και για όλα τα ακίνητα που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου στις οποίες υπάρχουν οι αιτηθείσες κτηματολογικές εγγραφές για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο αντίγραφο μερίδας προσώπου. Κόστος έκδοσης: (4,5) ευρώ ανά αιτούμενη ενότητα εγγραπτέων δικαιωμάτων/ πράξεων.
  • Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου: Περιέχει όλη την πληροφορία που τηρείται στο Κτηματολόγιο και αφορά ένα ακίνητο. Δεν υπάρχει αντίστοιχο φύλλο ή πιστοποιητικό από τα χορηγούμενα έγγραφα του Υποθηκοφυλακείου. Κόστος έκδοσης: (4,5) ευρώ ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο (το φύλλο υπολογίζεται ανά δισέλιδο από το εκδιδόμενο αντίγραφο).
  • Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης: Κόστος έκδοσης: (4,5) ευρώ ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο.
  • Αντίγραφο εγγράφου από το αρχείο κτηματογράφησης: Κόστος έκδοσης: (4,5) ευρώ ανά φύλλο από το εκδιδόμενο αντίγραφο.
  • Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος: Απεικονίζει την ευρύτερη περιοχή του κτηματογραφημένου ακινήτου με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στα κτηματολογικά διαγράμματα της κτηματογραφημένης περιοχής. Κόστος έκδοσης: (15) ευρώ τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε.
  • Κτηματογραφικό διάγραμμα: Το κτηματογραφικό διάγραμμα περιέχει σειρά τοπογραφικών πληροφοριών και χορηγείται από τα Κτηματολογικά Γραφεία κατόπιν υποβολής αίτησης για επεξεργασία από τον ιδιώτη μηχανικό στις περιπτώσεις εγγραπτέων πράξεων που επιφέρουν χωρικές μεταβολές (π.χ. κατάτμηση, συνένωση κ.ο.κ.) Κόστος έκδοσης: (30) ευρώ τέλη υπέρ Ο.Κ.Χ.Ε.