Φωτοβολταϊκα συστήματα

Το πλήρες και σωστό διάγραμμα για την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών πάρκων είναι η βάση πάνω στην οποία θα συνταχθούν οι διάφορες μελέτες.

Βασικό και απαραίτητο στοιχείο του φακέλου που κατατίθεται για την έγκριση από τη ΔΕΗ αποτελεί το τοπογραφικό σχέδιο της ιδιοκτησίας.

Galatas2 Lite

Το τοπογραφικό αποτελεί ουσιαστικό σχέδιο και όχι τυπικό έγγραφο.

 • Το σχημα,
 • οι διαστάσεις,
 • το εμβαδό,
 • το τοπογραφικό ανάγλυφο του εδάφους,
 • ο προσανατολισμός

είναι βασικά στοιχεία για το σχεδιασμό.

 Ο τρόπος πρόσβασης στην έκταση δηλαδή εάν αυτή έχει

 • πρόσωπο σε δημοτική ή
 • αγροτική οδό ή
 • σε μονοπάτι ή ακόμα αν
 • είναι τυφλή ιδιοκτησία και χρειάζεται (ή έχει) δουλεία διόδου από άλλες ιδιοκτησίες, επίσης πρέπει να φαίνονται και να χαρακτηρίζονται στο τοπογραφικό.

Σημαντικό είναι η απόσταση του υπό εγκατάσταση επιλεγμένου χώρου φωτοβολταϊκών από το υπάρχον διαμορφωμένο δίκτυο ΔΕΗ (κολώνες ΔΕΗ).

 

Το ανάγλυφο επίσης της ιδιοκτησίας παίζει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.

 • Η κλίση του εδάφους,
 • ο προσανατολισμός του χώρου εγκατάστασης σε σχέση με τον ηλιακό ορίζοντα αλλά και
 • η διαμόρφωση του εδάφους με εκσκαφές και επιχώσεις για την τοποθέτηση των πάνελ αλλά και για τη διάνοιξη οδού πρόσβασης

είναι πιθανά απαραίτητες εργασίες που ίσως χρειαστεί να γίνουν.

Η μελέτη της απορροής των όμβριων υδάτων (και η εξέταση για το αν αυτά επηρεάζουν την εγκατάσταση) χρειάζεται επίσης γνώση του ακριβούς ανάγλυφου του εδάφους. 

Σημαντικά στοιχεία επίσης ενός πλήρους ενημερωμένου τοπογραφικού διαγράμματος είναι η σωστή τοποθέτηση της ιδιοκτησίας στους απαραίτητους χάρτες. Οι χάρτες αυτοί είναι το

 • 1:5000 και το
 • 1:50000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) καθώς και στα
 • διαγράμματα Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ και όχι «ΣΧΟΠ») απ’ όπου προσδιορίζονται και οι όροι δόμησης .

Τέλος, η λίστα συντεταγμένων των κορυφών της ιδιοκτησίας, στο Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ' 87), είναι επίσης απαραίτητη για την πληρότητα του τοπογραφικού σχεδίου.

Η ακριβής και λεπτομερειακή τοπογραφική αποτύπωση του προς εγκατάσταση χώρου φωτοβολταϊκού πάρκου αποτελεί «εργαλείο» μελέτης για την επιλογή βέλτιστης δυνατής χωροθέτησης των «PANELS» που συνθέτουν το φωτοβολταϊκό πάρκο. Ταυτόχρονα, αξιοποιείται για την επιλογή εσωτερικής οδοποιίας, η οποία είναι απαραίτητη τόσο για τη μεταφορά, όσο και για την τοποθέτηση των «PANELS».