Εφαρμογή Τίτλων Εφαρμογή Διαγραμμάτων

Τοποθέτηση - εφαρμογή των ιδιοκτησιών, όπως αυτές περιγράφονται στους τίτλους, επί του εδάφους.
Αναγνώριση της θέσης μιας έκτασης μετά από:

• Ταυτοποίηση των δικαιοπαρόχων των ιδιοκτητών

• Ταύτιση – επαλήθευση των τοπωνυμίων που αναφέρονται στους τίτλους με την πραγματική θέση επί του εδάφους (μέσα από μεγάλο αρχείο αναγνωρισμένων τοπωνυμίων)

• Έρευνα σχετικά με τη χρήση που γινόταν στο έδαφος στο παρελθόν, με τη διαδικασία της Φωτοερμηνείας και μέσω ιστορικού αρχείου φωτογραφιών

• Ταύτιση – επικάλυψη ορίων, όπως εντοπίζονται στο παρελθόν από την ανάλυση – μελέτη των αεροφωτογραφιών (φωτοερμηνεία)

• Σύγκριση παλαιών διαγραμμάτων και ταυτοποίηση επί του εδάφους (αυτοψία) με τη σημερινή χρήση του χώρου

• Χρήση διαγραμμάτων, σχεδιαγραμμάτων, πράξεων εφαρμογής, διαγραμμάτων αναλογισμού, ιστορικών χαρτών, εγγράφων

• Μετρήσεις εδάφους στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, με σκοπό την αναγνώριση σταθερών στοιχείων, σημείων σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν

• Συγκερασμός όλων των παραπάνω στοιχείων και τεχνική τεκμηρίωση με πλήρη αποδεικτική ισχύ

• Σύνταξη τόμου και σειράς σχεδίων επικαλύψεων για την τεκμηρίωση αυτή

• Εντοπισμός της ιδιοκτησίας