Φάκελος Οικιστικής Καταλληλότητας

Ο φάκελος οικιστικής καταλληλότητας περιλαμβάνει:

 

  •  Τοπογραφικό διάγραμμα ειδικών προδιαγραφών 1:10000 ή 1:5000

  • Τοπογραφικό υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας 1:2000 που περιλαμβάνει την απορροή των ομβρίων, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά τόσο της υπό μελέτης έκτασης, όσο και ζώνης τουλάχιστον 250 μέτρων γύρω αυτής

  • Φωτογραφίες της έκτασης και διάγραμμα λήψεων αυτών

  • Τεχνική έκθεση για την εξυπηρέτηση της έκτασης από τα δίκτυα υποδομών

  • Γεωλογική έκθεση καταλληλότητας, καθώς και γεωλογικός χάρτης κλίμακας 1:2000

  • Ερωτηματολόγιο κατάλληλων προδιαγραφών και περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

  • Έκθεση Ελέγχου Τίτλων

  • Έκθεση κατάλληλων προδιαγραφών για τις ζητούμενες χρήσεις γης