Παρακολούθηση και Τεκμηρίωση της Εξέλιξης του Έργου

Η Παρακολούθηση – Τεκμηρίωση του Έργου αποτελεί την βασική ασχολία του Τοπογραφικού Τμήματος που ιδρύεται στο Έργο.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται από την XYZ καλύπτει τόσο τις ανάγκες για την Παρακολούθηση όσο και για τον Έλεγχο και την Τεκμηρίωση της κάθε σχετικής Αναφοράς που χρειάζεται να συνταχθεί.
Το βασικό χαρακτηριστικό της μεθοδολογία μεθοδολογίας είναι η χρήση του ενός και μοναδικού υποβάθρου του Έργου. Το Αρχικό Υπόβαθρο του Έργου που μετρήθηκε, ενημερώνεται διαρκώς με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο Έργο.
Το 2,5D (2,5 διαστάσεων) τοπογραφικό υπόβαθρο (οριζοντιογραφικό σχέδιο με υψόμετρα), καταχωρείται σε βάση GIS που ιδρύεται για τον σκοπό αυτό. Το σχέδιο αυτό αποτελεί και το βασικό υπόβαθρο της βάσης. Όλες οι υπόλοιπες μετρήσεις και έλεγχοι που θα γίνουν καθώς και τα μέσα που τα τεκμηριώνουν θα αναφέρονται και θα βρίσκονται στο υπόβαθρο αυτό.

Κατάσταση Υποβάθρου

Κατάσταση στο Έργο

Ενέργεια

Βάση Δεδομένων

Τεκμηρίωση

Αρχικό Υπόβαθρο

Rev.0

Αρχική Κατάσταση

Αρχική Αποτύπωση

Ίδρυση της Βάσης του GIS

Τοπογραφικό Διάγραμμα 1:500 ή 1:200 όπου απαιτείται  (2,5D Σχέδια)

3D Μετρητικό Point Cloud (ή 3D Σχέδια)+ 360⁰Φωτ.Υψηλής Ανάλυσης

Μετρητικές Ορθοφωτογραφίες

Βυθομετρικά

Γεωδαιτικοί Σταθμοί ή Γεωδαιτικοί Δορυφορικοί Δεκτες (GNSS)

Terrestrial Laser Scanner Scan&Drive

UAS για topview ή Drone για sideview

 

Ακρίβειες Οριζ.Θέσης/ Υψομ. (ΧΥ / Ζ)

<2cm / 2cm ή <1cm /1,5cm

<1cm /1cm

<5cm /10cm

<5cm /10cm

Terrain Hand Over

Rev.1

Αλλαγές για να παραδοθεί τμήμα της Έκτασης σε Εργολάβο

Αποτύπωση του Τμήματος που θα παραδοθεί

Ενημέρωση της Βάσης του GIS

Join Syrvey

Topografic Baseline

Ενημερωμένο Υπόβαθρο  "As Is"

Rev.1+ν

Έργο σε εξέλιξη

Αποτυπώσεις Έλεγχοι

Ενημέρωση της Βάσης του GIS

Survey Report / Σχέδια Ελέγχων και Αποκλίσεων

Topografic Baseline

As Built Drawings

Final Rev.

Ολοκλήρωση του κάθε Έργου

Τελική Αποτύπωση

Ολοκλήρωση Βάσης

Σχέδια Ελέγχων και αποκλίσεων

Τελική Αποτύπωση

Τελική Αποτύπωση

Τελική Αποτύπωση

 

Τοπογραφικές μετρήσεις

Το Αρχικό Υπόβαθρο ενημερώνεται από τις καθημερινές αποτυπώσεις των αλλαγών που γίνονται στο Έργο.

Οι μετρήσεις αυτές γίνονται καθαρά με γεωδαιτικές μεθόδους:

3

Για κάθε νέα αποτύπωση που γίνεται και εγκρίνεται, το Τοπογραφικό Υπόβαθρο του Έργου ενημερώνεται. Αντίστοιχα ενημερώνεται και η βάση δεδομένων.
Η διαδικασία αυτή τηρείτε σε όλες τις φάσεις του Έργου
• Κατά την θεμελίωση των επιμέρους κτιριακών και τεχνικών έργων για την πιστοποίηση χωροθέτησης (Terrain Hand Over)
• Στην διάρκεια της εξέλιξης των έργων υποδομής
• Στην διάρκεια εξέλιξης των υπόγειων έργων δικτύων
• Πριν την επανεπίχωση των έργων για την σύνταξη των ως κατασκευάσθη σχεδίων
• Σύνταξη των αντίστοιχων ως κατασκευάσθη σχεδίων των Έργων που ολοκληρώθηκαν

 

Join Survey (Από κοινού αποτυπώσεις)

Αρχικά ή σε προχωρηµένο στάδιο του έργου είναι συνηθισµένο να γίνονται «από κοινού αποτυπώσεις» του προς παραλαβή τµήµατος του εργοταξίου. Οι αποτυπώσεις αυτές είτε γίνονται µε την πραγµατική συνεργασία των τοπογράφων του Κύριου του Έργου και του Εργολάβου, είτε γίνονται από τη µία πλευρά και η άλλη πλευρά απλά ελέγχει τα αποτελέσµατα. Το παραγόµενο σχέδιο υπογράφεται από τα δύο µέρη και αποτελεί τµήµα του συµφωνητικού.

 

Σύνδεση με το Δίκτυο Αναφοράς

Η αποτύπωση τμημάτων ή του συνόλου του χώρου του εργοταξίου γίνεται στο συγκεκριμένο νέο «Δίκτυο Αναφοράς του Έργου» που ιδρύθηκε.

Κάθε αναφορά στην Τεκμηρίωση και κάθε επί μέρους αποτύπωση ή κάθε επί μέρους εργασία χάραξης σημείων για οποιονδήποτε σκοπό συνδέεται με τη μέγιστη ακρίβεια με την As Built κατάσταση του Έργου, αλλά και με τη μελέτη αυτού.
Από το κάθε Τριγωνομετρικό Βάθρο μπορεί να γίνει είτε σύνδεση με το νέο «Δίκτυο Αναφοράς του Έργου», είτε με το ΕΓΣΑ’ 87 το οποίο είναι συνδεδεμένο το υψομετρικό Δίκτυο της Έργου ή / και της ΓΥΣ.
Αναπόφευκτο είναι ότι εύκολα μπορεί ο κάθε εργολάβος να ελέγχει με μεγάλη ακρίβεια τη δουλειά του, τη δουλειά άλλων, αλλά και τα υπόβαθρα που χρησιμοποιεί.
Τόσο η θέση, όσο και τα υψόμετρα των υφιστάμενων τεχνικών έργων είναι κρίσιμο να είναι ορθά ώστε να συνδεθούν με αυτά όλοι όσοι θα δουλέψουν στο έργο. Είναι εύκολο άλλωστε να ελεγχθεί η ακρίβεια της αποτύπωσής τους.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button