Εθνικό κτηματολόγιο συχνές ερωτήσεις

Πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με τα τοπογραφικά και οι απαντήσεις. Κάνοντας click σε κάθε ερώτηση, που μπορεί να είναι και δική σας απορία, θα εμφανιστεί ακριβώς από κάτω η απάντηση.

To Κτηματολογικό γραφείο έχει σαν βάση το γεωτεμάχιο ενώ το υποθηκοφυλακείο το πρόσωπο.

Δεκαοκταψήφιος κωδικός αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) που αποτελείται από τα παρακάτω ψηφία:

## ### ## ## ### ## ## ##
Κωδικός Νομού Δήμος ή Κοινότητα Τομέας Κτηματολογική Ενότητα (Ο.Τ οικοδομικό τετράγωνο) Για εντός σχεδίου, για εκτός ομάδας συνεχόμενων αγροτεμαχίων Αύξοντος αριθμού στην προηγούμενη ομάδα Αύξων αριθμός κτιρίων εντός γεωτεμαχίου Αριθμός ορόφου Αύξων αριθμός διαμερίσματος στον όροφο

Όταν καταστεί οριστική η πρώτη εγγραφή τα ακίνητα αυτά περιέχονται κατά κυριότητα στο Δημόσιο.

Η Δήλωση του εγγραπτέου δικαιώματος μπορεί να γίνει με αιτία κτήσεως την κληρονομική διαδοχή ακόμα και πριν την σύνταξη και μεταγραφή της αποδοχής κληρονομιάς. Το εγγραπτέο δικαίωμα καταχωρείται στου κτηματολογικούς πίνακες της ανάρτησης και τις πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό βιβλίο, ο δικαιούχος όμως δεν μπορεί να επιχειρήσει έγκυρα καμία πράξη άσκησεώς του πριν την πλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων (αριθμ. 1193 επι. Αστικού κώδικα).

Ναι τα αντικαθιστούν. Τώρα (με την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου σε κάθε περιοχή που κτηματογραφείται (σύμφωνα με το Ν.2308/95) η βάση είναι το γεωτεμάχιο και όχι το πρόσωπο όπως ίσχυε στα υποθηκοφυλακεία. Τα κτηματολογικά γραφεία αναλαμβάνουν τη λειτουργία του Κτηματολογίου. Υπάρχει η μεταβατική περίοδος όπου μέχρι να οριστικοποιηθούν οι πρώτες εγγραφές λειτουργεί το μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο που περιέχει και το υποθηκοφυλακείο όπως το ξέρουμε.

Η αγοραπωλησία μπορεί να γίνει κανονικά. Εάν γίνει κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου των 3 μηνών που γίνονται οι δηλώσεις μέχρι τη λήξη της χρονικής αυτής περιόδου μπορεί να γίνει η δήλωση από το νέο ιδιοκτήτη. Αν έχει λήξει η προθεσμία των δηλώσεων και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αρχικές εγγραφές, υπάρχει προθεσμία ενός μήνα από τη μεταβίβαση όπου θα πρέπει να δηλωθεί η πράξη.

Μετά την κήρυξη μιας περιοχής υπό κτηματογράφηση από τον Ο.Κ.Χ.Ε, οι πολίτες που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφησης περιοχής, υποβάλλουν στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, μέσα σε 3 μήνες για αυτούς που ζούν μόνιμα στην Ελλάδα και μέσα σε 6 μήνες για τους ομογενείς του εξωτερικού, Δήλωση καταχώρησης εγγραπτέου δικαιώματος. Στη συνέχεια ο ανάδοχος της μελέτης κτηματογράφησης προχωράει στην διασταύρωση-επεξεργασία των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δηλώσεων και των λοιπών στοιχείων, συντάσσονται προσωρινά κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα. Ακολουθεί ανάρτηση των στοιχείων κτηματογράφησης μετά από ανακοίνωση του Ο.Κ.Χ.Ε και δημοσίευση της ανακοίνωσης ανάρτησης σε δύο εφημερίδες του νομού ή της περιφέρειας. Στη συνέχεια οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ή ενστάσεων κατά περίπτωση. Μετά την εξέταση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων και των ενστάσεων και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, αναμορφώνονται οι κτηματολογικοί πίνακες και τα διαγράμματα. Με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Τα κατά τόπους αρμόδια υποθηκοφυλακεία αρχίζουν να λειτουργούν μεταβατικά ως κτηματολογικά γραφεία.

Η διαδικασία υποβολής αρχικής δήλωσης της ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, είναι σχετικά απλή. Μόλις κηρυχθεί μια περιοχή υπό κτηματογράφηση θα πρέπει μέσα σε 3 μήνες για τους πολίτες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα και σε 6 μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού να υποβληθεί στο κατά τόπους κτηματολογικό γραφείο  Δήλωση για το εγγραπτέο δικαίωμα επί του ακινήτου, στην οποία  δηλώνεται η ιδιοκτησία [θέση, είδος (γεωτεμάχιο, οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία)], επισυνάπτοντας τους αντίστοιχους τίτλους κτήσης της ιδιοκτησίας. Με την υποβολή της δήλωσης αυτής καταβάλλεται το σταθερό πάγιο τέλος των 35 ευρώ ανά εγγραπτέο δικαίωμα. Την φόρμα του εντύπου της Δήλωσης καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής της, τα παραλαμβάνει από τα κατά τόπους Κτηματολογικά γραφεία.Μπορώ να την κάνω μόνος μου;Το έντυπο της δήλωσης παραλαμβάνεται από τα κατά τόπους Κτηματολογικά γραφεία και μπορεί να γίνει είτε από το ίδιο το φυσικό  ή νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα του ακινήτου, είτε από  πληρεξούσιο νόμιμο αντιπρόσωπο ( που έχει διορίσει ο δικαιούχος), είτε από  νόμιμο εκπρόσωπο φυσικού προσώπου που δεν έχει  την ικανότητα αυτοπρόσωπης εμφάνισης (όπως πχ γονείς για τα ανήλικα παιδιά τους κλπ). Μαζί με το έντυπο της Δήλωσης παραλαμβάνονται και οδηγίες για τη συμπλήρωσή της.
  Οδηγός Συμπλήρωσης αίτησης
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Δ. Ν. 2308/95
Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
1.       Δήλωση του Ν. 2308/95 (Δ1)-(Δ2)
·         Δ1: Για φυσικά πρόσωπα
·         Δ2: Για νομικά πρόσωπα
2.       Απλό φωτοαντίγραφο των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα κτήσης (Συμβόλαια)
3.       Αποδεικτικό κατάθεσης παγίου τέλους κτηματογράφησης
4.       Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
5.       Αντίγραφο Εκκαθαριστικού εφορίας ή Λογαριασμού ΔΕΗ ή οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο προκύπτει το Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (Για πληρέστερη και ορθότερη καταχώρηση της δήλωσης
6.       Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικείου υποθηκοφυλακείου
7.       Τοπογραφικό διάγραμμα
Κρίνουμε πως είναι απαραίτητο όταν πρόκειται για αγροτεμάχιο, δηλαδή για περιοχή εκτός σχεδίου, ενώ θα πρέπει να προσεχθεί να είναι και σε ενιαίο Δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87, ώστε να μπορεί να ταυτιστεί με το δίκτυο συντεταγμένων που ζητά το Κτηματολόγιο.
8.       Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης Διηρημένης ιδιοκτησίας (οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
9.       Σε περίπτωση που το δικαίωμα (πχ. Κυριότητα) επί ενός ακινήτου έχει περιέλθει στο δηλούντα με διαφορετικούς τίτλους απαιτείται η κατάθεση όλων των τίτλων καθώς και η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στην ενότητα «Στοιχεία Δικαιώματος».
10.   Σε περίπτωση που το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με κληρονομιά δηλώνεται ακομη και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται  υποχρεωτικά είναι:
·          Ο τίτλος του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
·          Ληξιαρχική πράξη θανάτου
·          Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
·          Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
·          Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς
11.   Σε περίπτωση που η έκτακτη χρησικτησία αποτελεί την αιτία κτήσεως του δικαιώματος θα πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν την χρησικτησία (πχ. Λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήρια κλπ). Από τα έγγραφα θα πρέπει να αποδεικνύονται 20 έτη νομής και κατοχής του ακινήτου.
Β ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
·        Κατάθεση της δήλωσης στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης
·        Συστημένη ταχυδρομική αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή Courier στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.
·        Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης μέσω του διαδικτύου (internet).

Το τέλος κατάθεσης της δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα επί του ακινήτου.
Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες γκαράζ) θα καταβάλλεται το τέλος των 20 ευρώ. Το τέλος αυτό θα καταβάλλεται μόνο αν οι χώροι αυτοί είναι αυτοτελείς ιδιοκτησίες, δηλαδή έχουν ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και δεν είναι παρακολουθήματα διαμερίσματος.
Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές, τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακινήτου, θα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.
Αυτό ισχύει μόνο για τους δικαιούχους δικαιωμάτων κυριότητας και δουλείας.Τι γίνεται σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας;Με τον όρο σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας εννοούμε την δημιουργία επί ενός ακινήτου αυτοτελούς ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας στην οποία κατανέμονται τα χιλιοστά επί του οικοπέδου (ποσοστό συνιδιοκτησίας). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται στη δήλωση του εγγραπτέου δικαιώματος τα στοιχεία που αφορούν την οριζόντια ιδιοκτησία, και καταβάλλεται το τέλος κατάθεσης δήλωσης των 35 ευρώ. Η δήλωση συμπληρώνεται με την βοήθεια οδηγού συμπλήρωσης που παραλαμβάνει επίσης από τα κτηματολογικά γραφεία.

Με τον όρο σύσταση κάθετης συνιδιοκτησίας εννοούμε ότι η κάθετη ιδιοκτησία (κτίσμα σε κάθετη ανάπτυξη), έχει διαιρεθεί οριζοντίως (σε περισσότερα διαμερίσματα) που αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. Στην περίπτωση αυτή ο νόμιμα δικαιούχος του διαμερίσματος υποβάλλει την δήλωση εγγραπτέου δικαιώματός του συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης που αφορά τη «σύνθετη κάθετη ιδιοκτησία» με την βοήθεια του οδηγού συμπλήρωσης της Δήλωσης και πληρώνοντας επίσης το τέλος των 35 ευρώ ανά έκαστη δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος.Σε περίπτωση που πρόσφατα η ιδιοκτησία μου εντάχθηκε με πράξη εφαρμογής, πως θα κάνω την δήλωση;Εάν στην περιοχή που έχει κυρωθεί πράξη ΠΕ λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού γραφείου είναι υποχρεωμένος να καταχωρίσει την κυρωμένη Πράξη εφαρμογής στα κτηματολογικά βιβλία και συγκεκριμένα στα κτηματολογικά φύλλα και διαγράμματα των ακινήτων που αναφέρονται ή / και επηρεάζονται από την Πράξη Εφαρμογής.  Η καταχώριση στο Κτηματολόγιο των κυρωμένων Πράξεων Εφαρμογών γίνεται με αίτηση της αρμόδιας για την έκδοση ή κύρωσή τους αντίστοιχα, αρχής, η οποία ενεργεί είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήματος προς αυτήν όποιου έχει έννομο συμφέρον (άρθρο 14 του Ν. 2664/98 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3481/2006). Η διαδικασία καταχώρισης οποιασδήποτε εγγραπτέας πράξης στα κτηματολογικά βιβλία υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας. Συνεπώς, προκειμένου να καταχωριστεί η Πράξη Εφαρμογής στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο και να περιληφθούν στην Περιγραφική και Χωρική Βάση Δεδομένων του λειτουργούντος Κτηματολογίου οι αντίστοιχες μεταβολές, θα πρέπει να εξετάζονται τα στοιχεία της πράξης εφαρμογής σε συνδυασμό με τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων του λειτουργούντος Κτηματολογίου. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι για κάθε ακίνητο στο κτηματολογικό διάγραμμα πρέπει να εντοπισθεί το αντίστοιχο ακίνητο της Πράξης Εφαρμογής, να ελεγχθεί αν ταυτίζονται τα δικαιώματα κυριότητας που έχουν καταγραφεί στο κτηματολόγιο και στην πράξη εφαρμογής και στη συνέχεια, εφόσον ταυτίζονται, να αποδοθεί η αντίστοιχη κυριότητα του νέου ακινήτου της Πράξης Εφαρμογής.

Σε περίπτωση που έχει συσταθεί πραγματική δουλεία (π.χ. διόδου, θέασης) επί ακινήτου, δήλωση υποβάλλουν ο δικαιούχος της δουλείας για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα της κυριότητάς του στο δικό του ακίνητο, ενώ ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου υποβάλλει δήλωση για την κυριότητα στο δικό του ακίνητο.Αν το ακίνητο έχει αγοραστεί με ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο.Στην περίπτωση αυτή πρέπει να κάνουν δήλωση ο ιδιοκτήτης για το δικαίωμα της κυριότητάς του και η δανείστρια τράπεζα για το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη, προσημείωση).

Α.         Κήρυξη περιοχής υπό Κτηματογράφηση Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από εισήγηση του Ο.Κ.Χ.Ε. κηρύσσεται υπό κτηματογράφηση η οριοθετούμενη  με την απόφαση αυτή περιοχή. Η απόφαση δημοσιεύεται σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και σε δύο εφημερίδες του Νομού ή της Περιφέρειας και κοινοποιείται στα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομίας, Οικονομικών & Γεωργίας. Β.         Προκήρυξη Διαγωνισμού Αρμόδιο για τη σύνταξη του κτηματολογίου είναι ο Ο.Κ.Χ.Ε και η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.». Ωστόσο η κτηματογράφηση διενεργείται και από αναδόχους μετά από ανάθεση σε αυτούς των σχετικών συμβάσεων από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» ύστερα από δημόσια προκήρυξη. Γ.          Σύνταξη Χαρτογραφικών Υπόβαθρων από τον Ανάδοχο-Μελετητή

Στην αρχική δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος επί του ακινήτου υποβάλλονται συνημμένα μαζί με τους τίτλους ιδιοκτησίας τυχόν τοπογραφικά διαγράμματα που τους συνοδεύουν. 

Για να περιορίσουμε την πιθανότητα λάθους, σας προτείνουμε να γίνει ένα τοπογραφικό σε δίκτυο συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87.

Μπορεί στην Δήλωση της Ιδιοκτησίας να μην είναι υποχρεωτική η προσκόμιση Τοπογραφικού Διαγράμματος. Είναι όμως Υποχρεωτική στις εγραπτέες πράξεις του Κτηματολογίου που επιφέρουν Γεωμετρική Μεταβολή. Αυτές μάλιστα είναι υποχρεωτικό (ν.4409/16) να συνοδεύονται από Ψηφιακό Τοπογραφικό Διάγραμμα και να Υπογράφεται Ηλεκτρονικά και Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ από το συντάκτη του. 

Είναι καλύτερα να προλάβετε πιθανές αντιδικίες ή διαφορές στα όρια και την θέση της ιδιοκτησίας σας παρά να προβείτε σε ενέργειες μετά τις αναρτήσεις και τις οριστικές εγγραφές του Κτηματολογίου. Η πιθανά λανθασμένη υπόδειξη των ορίων στην αρχική δήλωση θα έχει γίνει από εσάς με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Οι μετρήσεις επί του εδάφους είναι απαραίτητες για τον έλεγχο καταπατήσεων, πιθανές αλλαγές που έχουν συμβεί στα όρια καθώς και στις γύρω από το ακίνητο συνθήκες όπως δρόμοι μονοπάτια, γειτονικές δασικές εκτάσεις, ρέματα, Αιγιαλό, γραμμές υψηλής τάσης και ότι μπορεί να επηρεάσει την αξία του ακινήτου και την δόμηση.

Στην περίπτωση που χρειάζεται κάποιος να υποβάλλει συναινετική αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων με τους όμορους ιδιοκτήτες του ακινήτου του, είναι απαραίτητο εκτός από την από κοινού υπογεγραμμένη αίτηση διόρθωσης στοιχείων, να υποβληθεί και τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει το Κτηματολόγιο.

Μόλις κηρυχθεί μια περιοχή υπό κτηματογράφηση θα πρέπει μέσα σε 3 μήνες για τους πολίτες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα και σε 6 μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού να υποβληθεί στο κατά τόπους κτηματολογικό γραφείο  Δήλωση για το εγγραπτέο δικαίωμα επί του ακινήτου, στην οποία  δηλώνεται η ιδιοκτησία [θέση, είδος (γεωτεμάχιο, οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία)], επισυνάπτοντας τους αντίστοιχους τίτλους κτήσης της ιδιοκτησίας. Με την υποβολή της δήλωσης αυτής καταβάλλεται το σταθερό πάγιο τέλος των 35 ευρώ ανά εγγραπτέο δικαίωμα. Βρήτε εδώ τις φόρμες και τα έντυπα της Δήλωσης καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής της.

Το ΕΓΣΑ '87 είναι το πιο πρόσφατο προβολικό σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα. Όνομα: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς '87. Ονομα: Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς '87 Γεωδαιτκό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α '87 με αφετηρία το μετατεθημένο γεώκεντρο, βάθρο. Αναφοράς (Datum): Διονύσου Ελλειψοειδής αναφοράς: GRS '80/Μεγάλος ημιάξονας ελλειψοειδούς: 6378137.00 m/Επιπλάτυνση ελλειψοειδούς (1/7):1/298.25722101, Συντελεστής κλίμακας ko: 0.9996

Μια περιοχή κηρύσσεται υπό κτηματογράφηση από τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ , έπειτα από εισήγηση του Ο.Κ.Χ.Ε

Αρμόδιοι για τη σύνταξη του Κτηματολογίου είναι ο Ο.Κ.Χ.Ε και η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» Η κτηματογράφηση μπορεί να διενεργείται από μελετητικά γραφεία-σχήματα έπειτα από ανάθεση σε αυτούς των σχετικών συμβάσεων από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και βέβαια αφού έχει προηγηθεί δημόσια προκήρυξη. (Αρθ 1§3).

«Δήλωση ακινήτου-εγγραπτέου δικαιώματος» είναι η καταγραφή-περιγραφή εμπράγματος ή άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σε ακίνητα  της υπό κτηματογράφησης περιοχής καθώς και αναφορά στην αιτία κτήσης του. Γίνεται σε ειδικό έντυπο που διαθέτει το «Εθνικό Κτηματολόγιο». Κατατίθεται στα Γραφεία Κτηματογράφησης.

Είναι γραφεία που ανοίγουν-συγκροτούνται στην υπό κτηματογράφηση περιοχή προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κτηματολογίου. Στην περίπτωση που η κτηματογράφηση διενεργείται από αναδόχους μελετών κτηματογράφησης, το Γραφείο Κτηματογράφησης στελεχώνεται, εξοπλίζεται και λειτουργεί με ευθύνη τους. 

Οι δηλώσεις πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη της κτηματογράφησης. Η αντίστοιχη  προθεσμία για τους κατοίκους της αλλοδαπής είναι έξι (6) μήνες. Οι προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) μήνες. 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button