Εθνικό κτηματολόγιο συχνές ερωτήσεις

Πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με τα τοπογραφικά και οι απαντήσεις. Κάνοντας click σε κάθε ερώτηση, που μπορεί να είναι και δική σας απορία, θα εμφανιστεί ακριβώς από κάτω η απάντηση.

Η «Δήλωση ακινήτου» είναι υποχρεωτική. Αν δεν υποβληθεί απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε. Ούτε χορηγείται «άδεια οικοδομής» στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλλει τη δήλωση. Επίσης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 50 ευρώ με ανώτερο των 1500 ευρώ ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

Είναι η αίτηση με την οποία γίνεται διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών εγγραφών. Υποβάλλεται στις περιπτώσεις που με την εγγραπτέα πράξη επέρχεται γεωμετρική μεταβολή και συνυποβάλλεται μαζί με  ενημερωμένο κτηματογραφικό διάγραμμα - διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, στο οποίο αποτυπώνεται η εν λόγω μεταβολή. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να ακολουθήσει η σχετική ενημέρωση της χωρικής βάσης του Εθνικού Κτηματολογίου  και των τηρουμένων  κτηματολογικών διαγραμμάτων. Η γεωμετρική μεταβολή μπορεί να αφορά ενδεικτικά: Συνένωση γεωτεμαχίων, Κατάτμηση γεωτεμαχίων, Σύσταση/κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών,  Σύσταση/κατάργηση  δουλειών διόδου, Σύσταση μεταλλείου, Διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν σε γεωμετρικά στοιχεία  σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 2664/1998, Μεταβολές μεγάλης έκτασης που επέρχονται με διοικητικές πράξεις όπως πράξεις  εφαρμογής, αναδασμούς, απαλλοτριώσεις κλπ.

Την Αίτηση την υποβάλλει  όποιος έχει έννομο συμφέρον επί του ακινήτου που αιτείται διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, στο κατά τόπους Κτηματολογικό γραφείο. α) Εάν πρόκειται για διόρθωση που απαιτεί  επίλυση ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, τότε αυτή θα πρέπει να διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου. β) Εάν πρόκειται για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, απαιτείται η προηγούμενη αίτηση στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο για την έκδοση και χορήγηση κτηματογραφικού διαγράμματος, όπου θα εμφανίζονται και τα όμορα γεωτεμάχια. Το κτηματογραφικό διάγραμμα που θα εκδοθεί θα απεικονίζει και τα όμορα γεωτεμάχια και θα δίνει σε πίνακα συντεταγμένων τις κορυφές των ορίων και τα εμβαδά τους. Εάν όλοι οι επηρεαζόμενοι  όμοροι ιδιοκτήτες  συναινούν για την επιδιωκόμενη διόρθωση, τότε η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί υπογεγραμμένη από κοινού, συνοδευόμενη επιπλέον από τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί σύμφωνα  με τις προδιαγραφές  που απαιτούνται. γ) Τέλος, στη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης του καταχωρισθέντος εμβαδού του ακινήτου ή άλλων στοιχείων της πρώτης εγγραφής, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20, υπό την προϋπόθεση  ότι δεν τίθεται  υπό αμφισβήτηση τα όρια όμορων  ακινήτων  ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επ’αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές  απαιτείται η υποβολή αίτησης  ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα στη διάταξη.

Ως πρόδηλο σφάλμα θεωρείται: Λανθασμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος. Λανθασμένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέντος δικαιώματος. Λανθασμένη αναγραφή του τίτλου κτήσεως. Δεν αποτελούν «πρόδηλα σφάλματα»: Η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων (θέση, σχήμα, όρια, εμβαδόν) Η εν λόγω ή εν μέρει αντικατάσταση του δικαιούχου.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει «Ένσταση» αναγράφοντας υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία καθώς και  τηλέφωνα ή οτιδήποτε βοηθήσει στην επικοινωνία με το γραφείο Κτηματογράφησης.

Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι (2) δύο μήνες. Υποβάλλεται στο αρμόδιο «Γραφείο Κτηματογράφησης».

Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από: Τον Πρόεδρο (Πρωτοδίκη –Ειρηνοδίκη ή Δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο) Έναν Τοπογράφο Μηχανικό Ένα νομικό πρόσωπο (Δικηγόρο ή Συμβολαιογράφο) Η επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις εντός (2) μηνών. Μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία για (2) μήνες με απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε. Ενώπιον των επιτροπών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρίστανται: Αυτοπροσώπως Μετά ή διά πληρεξουσίου Δικηγόρου Με Τεχνικό Σύμβουλο

Επιτρέπεται με πρόστιμο που καθορίζεται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. Επίσης ο Ο.Κ.Χ.Ε καθορίζει την επιτρεπτή ημερομηνία εκπρόθεσμης δήλωσης.

Δεν επιτρέπεται μετά την Ανάρτηση η υποβολή δήλωσης εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο στην ανάρτηση της κτηματογράφησης καταχωρήθηκε ως αγνώστου ιδιοκτησίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται Ένσταση.

Το «πάγιο τέλος κτηματογράφησης» είναι το σταθερό σκέλος των 35 ευρώ ανά δικαίωμα, και καταβάλλεται στην αρχή της διαδικασίας κτηματογράφησης κατά την υποβολή της δήλωσης για το εγγραπτέο δικαίωμα  επί του ακινήτου.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει «Ένσταση» αναγράφοντας υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία καθώς και  τηλέφωνα ή οτιδήποτε βοηθήσει στην επικοινωνία με το γραφείο Κτηματογράφησης.

Το πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης εκδίδεται από τα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία, κατόπιν αιτήσεως. Είναι το πιστοποιητικό το οποίο εμφανίζει τα στοιχεία καταχώρησης (αριθμ. / ημερ. Καταχώρησης, εκδούσα αρχή, είδος πράξης) καθώς και τον κωδικό αριθμό (ΚΑΕΚ) της εγγραπτέας πράξης για την οποία ζητείται. Αντιστοιχεί στο εκδιδόμενο από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικό μεταγραφής ή εγγραφής, και έχει κόστος έκδοσης: 4,5 ευρώ.

Μετά τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία, εκδίδονται πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κτηματολογίου. Τα πιστοποιητικά αυτά δεν αποτελούν Τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων αλλά πιστοποιούν ως προς το ακίνητο την πρώτη εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία, την ημερομηνία της 1ης εγγραφής και λοιπά ουσιώδη στοιχεία. Για την χορήγηση βεβαίωσης καταβάλλεται στον Ο.Κ.Χ.Ε, Ανταποδοτικό τέλος.

Εάν πρόκειται για ζήτημα ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, δηλαδή το ακίνητο έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο στο όνομα τρίτου ή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, που δε συναινεί σε αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος. Εάν πρόκειται για ακίνητο με ένδειξη «Αγνώστου Ιδιοκτήτη», δηλαδή για ακίνητο που για οποιοδήποτε λόγο δε δηλώθηκε στη διάρκεια της κτηματογράφησης, τότε:Απαιτείται η άσκηση αγωγής (αναγνωριστικής ή διεκδικητικής) ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπο Δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή ανάμεσα στα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών

2. Αίτηση προς το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων (Κτηματολογικό Φύλλο, Αποσπάσμα Κτηματολογικού Διαγράμματος κτλ.)

Δηλώνουμε όλα τα ακίνητα.
Ως ακίνητο ορίζεται ένα αυτοτελές και ενιαίο ιδιοκτησιακό αντικείμενο που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σ’ έναν ή περισσότερους συγκύριους.
Ως ακίνητα χαρακτηρίζονται τα γεωτεμάχια, οι οριζόντιες, οι κάθετες και σύνθετες κάθετες ιδιοκτησίες, τα μεταλλεία, καθώς και τα ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα που μπορεί να υφίστανται σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας με βάση το εθιμικό δίκαιο.

Ναι είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε την θέση και τα όρια του ακινήτου που θέλουμε να δηλώσουμε.
An δεν έχουμε πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα χρειάζεται να υποδείξουμε τα όρια της ιδιοκτησίας στον χάρτη με ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την ακρίβεια της θέσης της ιδιοκτησίας και των ορίων αυτής.
Για να περιορίσουμε την πιθανότητα λάθους, σας προτείνουμε να συνταχθεί για λογαριασμό σας ένα κατάλληλο τοπογραφικό διάγραμμα.

Μπορεί να γίνει δήλωση για ακίνητα που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση με την επιβολή προστίμου.

Όλοι οι δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν το ακίνητό τους.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε το ακίνητό σας και να υποβάλετε τα όρια του στη δήλωσή σας.

Υπάρχουν τρία είδη δηλώσεων ανάλογα το πότε υποβάλετε την δήλωση.

Η εμπρόθεσμη δήλωση όταν υποβάλλεται από τον δικαιούχο εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο Ν.2308/95.

Η εκπρόθεσμη δήλωση όταν υποβάλλεται από τον δικαιούχο μετά τη λήξη της προθεσμίας ή μετά από έναν μήνα από την κτήση ή την μεταβολή του εγγραπτέου δικαιώματός του και είναι δυνατή έως την ημερομηνία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ. και

η δήλωση από υποθηκοφυλακείο η οποία υποβάλλεται από την έναρξη της ανάρτησης έως τις πρώτες εγγραφές λόγω επιγενόμενης πράξης και απευθύνεται προς τον αρμόδιο για την κτηματογράφηση φορέα.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button