ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΟΥΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Για την επεξεργασία των δηλώσεων του Ν. 2308/1995 και την καταχώρηση των εγγραπτέων δικαιωμάτων στους τελικούς πίνακες της κτηματογράφησης καταβάλλεται υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε το "Ανταποδοτικό τέλος Κτηματογράφησης".

Το ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις.


1η Δόση (πάγιο τέλος κτηματογράφησης):

Καταβάλλεται για κάθε εγγραπτέο δικαίωμα που δηλώνεται από το δικαιούχο, "πάγιο τέλος κτηματογράφησης". Το τέλος αυτό  ορίζεται σε 35 ευρώ ανά δικαίωμα.
Όταν το δικαίωμα αφορά αποθήκες ή χώρους στάθμευσης που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες, το πάγιο τέλος κτηματογράφησης ορίζεται σε 20 ευρώ.

Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εγγραπτέο δικαίωμα σε περισσότερα του ενός ακίνητα θα καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) μόνο εγγραπτέα δικαιώματα ανεξάρτητα του συνολικού αριθμού αυτών.

2η Δόση (υπόλοιπο ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης):

Μετά την έκδοση των αποφάσεων για τις αιτήσεις διόρθωσης και των ενστάσεων των δικαιούχων και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, οι καταχωρισθησόμενοι στους διορθωμένους πλέον πίνακες δικαιούχοι, καταβάλλουν το υπόλοιπο ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης.
Το ποσό αυτό είναι αναλογικό και καθορίζεται σε ποσοστό ένα επί τοις χιλίοις (ο/οο) επί της αξίας του δικαιώματος η οποία υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης του ακινήτου (αντικειμενική αξία) μείον 20.000 ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση το ύψος του κατά το προηγούμενο εδάφιο καθοριζομένου αναλογικού τέλους κτηματογράφησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900 ευρώ).

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η καταβολή του αναλογικού αυτού τέλους αποτελεί "προϋπόθεση" του κύρους κάθε εκούσιας μεταβίβασης ή επιβάρυνσης του καταχωρισθησομένου στο κτηματολογικό βιβλίο δικαιώματος.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος - οφειλέτης δεν καταβάλλει το αναλογικό τέλος εντός της προθεσμίας των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης για την καταβολή από τον Ο.Κ.Χ.Ε, το τέλος προσαυξάνεται σε ποσοστό (20%) για τις πρώτες (15) ημέρες καθυστέρησης και εν συνεχεία εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει το τέλος και μετά τις παραπάνω προσαυξήσεις, το οφειλόμενο ποσό διπλασιάζεται και παύει να ισχύει  εν προκειμένω, το προβλεπόμενο δια το αναλογικό τέλος ανώτατο ύψος των εννιακοσίων (900) ευρώ.

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button