Χωρίς κατηγορία

Εξαρτημένο Τοπογραφικό Διαγράμμα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 87′( ΕΓΣΑ 87′)

Σύμφωνα με τον τελευταίο νόμο Ν4042/7-2-2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγ...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Υπογραφή Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Όλα τα σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν συμβόλαια μεταβιβάσεων αγοραπωλησιών γονικών παροχών (και άλλων εγγραπτέων πράξε...

Διαβάστε περισσότερα